OP VVV: Přehled projektů v PO3


Výzva č. 02_16_010 - Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000512

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, projektová manažerka

Předkládaný projekt si klade za cíl prohloubit a zintenzivnit, případně i nově navázat a rozvíjet spolupráci se středoškolskými učiteli, zejména s těmi, kteří se zabývají prací s matematicky nadanými žáky a jejich přípravou na matematické soutěže a olympiády. Součástí projektu je rovněž podpora učitelů z hlediska rozvíjení matematické gramotnosti a motivace žáků. Realizace projektu tak přispěje ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání v matematice na středních školách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.