OP VVV: Přehled projektů v PO1

 

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace (NANOCENT)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000485

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 2. 2017 – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba: MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková, projektová manažerka

Cílem projektu je založit na MFF UK vědecké centrum, v jehož rámci budou integrováni vědci zabývající se výzkumem perspektivních nanomateriálů pro pokročilé aplikace. Komplexní výzkum mikrostruktury, funkcionality a reálné struktury těchto materiálů bude realizován pomocí moderních analytických metod. Výzkumné centrum bude vychovávat excelentní mladé vědecké pracovníky, rozvíjet spolupráci se špičkovými vědeckými týmy v zahraničí a úzce spolupracovat s tuzemskými průmyslovými podniky.

Fyzika martensitické transformace pro rozšíření funkcionality krystalických materiálů a nanostruktur (MATFUN)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000487

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 9. 2016 – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Tomšová, projektová manažerka

Martenzitická transformace (MT) je základem pro multiferoické chování především jevu magnetické tvarové paměti. Ovšem příčiny MT nejsou plně známy. Projekt je proto zaměřen na detailní studium fyziky MT ve známých i nově připravených objemových materiálech, tenkých vrstvách a nanostrukturách. Projekt kombinuje jak teoretické, tak experimentální bádání s aplikačním významem a podpoří vznik silného vědeckého týmu s potřebnou komplexní expertízou a značnou synergií v oblasti materiálové vědy.

 

Výzva č. 02_16_013 - Výzkumné infrastruktury

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie (LINDAT/CLARIN)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Partneři: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita a Západočeská univerzita v Plzni.
Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Fišerová, projektová manažerka

Projekt je zaměřen na posílení technické části a datové základny VI LINDAT/CLARIN na využití nově získané výpočetní síly serverů a posíleného datového úložiště na vlastní základní a aplikovaný výzkum v oblasti zpracování textu a řeči. Bude tím umožněn výzkum využívající nové metody strojového učení a bude rovněž posílen lexikografický výzkum založený na využití velkých korpusů. Projektu se účastní všichni čtyři partneři LINDAT/CLARIN, tj. UK v Praze, ZČU v Plzni, MU Brno a ÚJČ AV ČR.

Spolupráce na experimentech ve Fermilab (Fermilab)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Partneři: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, projektová manažerka

Projekt je zaměřen na rekonstrukci pražských laboratoří výzkumné infrastruktury Fermilab. Jedná se o navýšení výpočetní a úložné kapacity pro zpracování dat experimentů ve Fermilab a upgrade detektorové laboratoře. Cílem je provoz a neustálé vylepšování obou laboratoří pro získání nových vědeckých poznatků na spolupracujících experimentech ve Fermilab.

Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů (SPL-MSB)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001788

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2019
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, projektová manažerka

Výzkumná infrastruktura SPL-MSB je českou laboratoří v evropské výzkumné infrastruktuře CERIC-ERIC. Sestává ze dvou částí, Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze. Klíčovým cílem projektu je modernizovat výzkumnou infrastrukturu a umožnit tím vysokou kvalitu výzkumu zaměřeného na studium nových typů katalyzátorů pro elektrokatalytickou redukci kyslíku, oxidaci vodíku a redukci toxických reaktivních forem kyslíku.

Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky (BNL CZ)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Partneři: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, administrátorka projektu

Projekt podporuje vysoce kvalitní výzkum prováděný v rámci Výzkumné Infrastruktury BNL-CZ. Sestává ze tří výzkumných programů (VP) souvisejících s velkými mezinárodními experimenty v Brookhavenské národní laboratoři. VP STAR zkoumá základní vlastnosti jaderné hmoty vytvořené ve srážkách těžkých iontů. VP PHENIX/sPHENIX studuje vnitřní strukturu protonu a provádí přípravu elektron-iontového urychlovače. Třetí VP se zabývá fenomenologickými problémy efektů studené jaderné hmoty. Brookhavenská národní laboratoř (BNL) v USA je jedním z nejvěhlasnějších výzkumných center světa. V této laboratoři se nachází urychlovač protonů a těžkých iontů, Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), na kterém dva velké experimenty STAR a PHENIX sbírají data pro studium základních vlastností horké a husté jaderné hmoty a pro studium vnitřní struktury protonu.

Hlavním cílem projektu je realizovat vysoce kvalitní výzkum v rámci velké výzkumné infrastruktury BNL-CZ pomocí podpory výzkumných programů experimentů STAR a PHENIX/sPHENIX a přispěním k přípravě Elektron-iontového urychlovače, Electron-Ion Collider (EIC). Konkrétně se řešitelský tým zaměřuje na zkoumání vlastností husté a horké jaderné hmoty za pomoci vhodných sond (jety, hadrony obsahující těžké kvarky, kvarkonia), studium protonové spinové struktury a tvorbu fenomenologických teorií, jež by popisovaly efekty studené jaderné hmoty.

Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky – OP (FAIR)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001677

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Partneři: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), České vysoké učení technické v Praze (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Realizace: 1. 11. 2016 – 31. 12. 2019
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, administrátorka projektu

FAIR je nová mezinárodní velká výzkumná infrastruktura z ESFRI Roadmap, evropského významu, budována při Německé národní laboratoři GSI u Darmstadtu. Česká výzkumná infrastruktura FAIR-CZ (Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VVI 2015) řeší přístup ČR k FAIR, a tím český výzkum v jaderné a hadronové fyzice (CBM, HADES a PANDA), v jaderné astrofyzice (NuSTAR), v biofyzice a radiobiologii (APPA). Projekt je zaměřen na české in-kind investice do FAIRu a vlastní výzkum subjektů projektu. Cílem projektu FAIR-CZ-OP je zajistit in - kind dodávky investiční povahy do výstavby zahraniční výzkumné infrastruktury FAIR. Projekt přispěje ke stavbě detektorů pro experimenty HADES, CBM a PANDA.

Na konci projektu budou známy a využity výsledky výzkumu pro stavbu některých detektorů (např. křemíkové detektory pro MVD - PANDA), budou vyvinuty nové metodiky měření (např. mikrodosimetrie svazků pro BIOMAT), a bude se provádět studium vlastností hadronů v experimentech využívajících pion-protonových, pion-jaderných i jádro-jaderných srážek (HADES v rámci FAIR-0).

 

Výzva č. 02_16_025 - Předaplikační výzkum

Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů (PaC-NG)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Partner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Zámková, projektová manažerka

Cílem projektu PaC-NG je základní vývoj pokročilých tenkovrstvých nanokatalyzátorů s nízkým obsahem drahých kovů a jejich korozi odolných nosičů pro svazky vodíkových palivových článků s polymerní membránou. Zároveň proběhne výzkum specifik aplikace na velkoplošné elektrody jako příprava pro budoucí škálování technologií do svazků s aktivními plochami přes 200 cm2 a výkony až 5 kW, využitelným v malých a středních stacionárních a mobilních zdrojích energie.

 

Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace (CARAT)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382

Příjemce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Partneři: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), TESLA BLATNÁ, a.s., OZM Research s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Realizace: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: Romana Pohořalá, administrátorka projektu

Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinujících kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bio aplikace.

 

Výzva č. 02_18_046 - Výzkumné infrastruktury II

LINDAT/CLARIAH-CZ - Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury (LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Partneři: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita a Západočeská univerzita v Plzni.
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Fišerová, projektová manažerka

Projekt je zaměřen na posílení technické části a datové základny VI LINDAT/CLARIN na využití nově získané výpočetní síly serverů a posíleného datového úložiště na vlastní základní a aplikovaný výzkum v oblasti zpracování textu a řeči. Bude tím umožněn výzkum využívající nové metody strojového učení a bude rovněž posílen lexikografický výzkum založený na využití velkých korpusů. Projektu se účastní všichni čtyři partneři LINDAT/CLARIN, tj. UK v Praze, ZČU v Plzni, MU Brno a ÚJČ AV ČR.

Spolupráce na experimentech ve Fermilab 2 (Fermilab-CZ 2)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015954

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Partneři: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Realizace: 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, projektová manažerka

Projekt je zaměřen na modernizaci výzkumné infrastruktury Fermilab-CZ spočívající ve vylepšování infrastruktury pro získání nových vědeckých poznatků na spolupracujících experimentech ve Fermilab. České výzkumné instituce poskytují experimentům ve Fermilab potřebné služby, zejména výpočetní a úložné kapacity na simulace a zpracování dat na výpočetní farmě Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZU) a Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF) a nové statistické metody zpracování a filtrace dat na Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Dále poskytují kapacity detektorové a elektronické laboratoře umístěné na FZU a MFF, kde lze vyrábět menší mechanické a elektronické součástky a testovat komponenty detektorů. Potřeba výpočetních kapacit se postupně zvyšuje z důvodu technologického vývoje, což zároveň působí na experimenty, aby plánovaly své potřeby - nutnost vývoje metod, SW, paralelizace výpočetních akcelerátorů. apod.

Cílem projektu je rekondice a navyšování výpočetních a úložných kapacit účastnických institucí sloužících pro zpracování dat experimentům ve Fermilab.

Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů II (SPL-MSB II)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015962

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, projektová manažerka

Výzkumná Infrastruktura SPL-MSB je českou laboratoří v evropské výzkumné infrastruktuře CERIC-ERIC. Sestává ze dvou částí, Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze. Hlavním cílem projektu je zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho využití, který naplníme aktivitou modernizace velké výzkumné infrastruktury v ČR, a to pořízením nového přístroje Automatický fotoelektronový spektrometr pro měření ve vysokých tlacích.

Investice pro zpracování dat a testování detektorů pro VI CERN-CZ (CERN-CD)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016013

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Partneři: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 7. 2020 – 30.6.2022
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.

Projekt modernizuje gridové výpočetní středisko Tier-2, určené pro zpracování reálných dat z experimentů v CERN a pro MonteCarlo simulaci srážek. Vybere vhodný hardware a zapojí ho do mezinárodního gridu tak, aby středisko mohlo dodávat vyžadované kapacity pro LHC experimenty ALICE a ATLAS. Dále projekt modernizuje čistou laboratoř pro testování křemíkových detektorů určených pro upgrade detektoru ATLAS.

Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky – OP (FAIR 2)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016066

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Partneři: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), České vysoké učení technické v Praze (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Sedláčková, administrátorka projektu

Česká republika je přidruženým členem mezinárodní velké výzkumné infrastruktury FAIR z ESFRI Roadmap, evropského významu, budované u Darmstadtu (SRN). Česká výzkumná infrastruktura FAIR-CZ (Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VVI 2017) řeší přístup ČR k FAIR, a tím český výzkum v jaderné a částicové (hadronové) fyzice (CBM, HADES a PANDA), v jaderné astrofyzice (NuSTAR), v biofyzice a v radiobiologii (BIOMAT@APPA). Projekt je zaměřen na české investice přímo související s FAIR.

Cílem projektu je dosažení plného přístupu české vědecké komunity k mezinárodní velké výzkumné infrastruktuře FAIR. Proto se Česká republika v přístupové smlouvě k FAIR zavázala přispět ve formě in-kind příspěvků k experimentům, kterých se čeští vědci účastní. Část in-kind příspěvků realizovala Česká republika již v minulém období, tento projekt řeší další dodávky in-kind pro experimenty HADES, CBM, PANDA, NuSTAR a BIOMAT.

V projektu FAIR-CZ-OP jsou sdružené čtyři organizace plánující poskytnout in-kind příspěvky do FAIR: Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky, v. v. i. (žadatel), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (partner), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (partner) a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě (partner).

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.