Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení u pražských fakult a součástí Univerzity Karlovy v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce. Aktivity projektu doplňkově podpořily intervence financované v rámci ESF v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.

Projekt posílil infrastrukturní vybavenost související s rozvojem jednotlivých studijních oborů v oblasti odborně obsahové, reagující na potřeby trhu práce, i v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a dalších součástí UK potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem, IT a AV technikou či materiálem. Projektové aktivity byly zaměřeny na dovybavení výukových a studijních prostor fakult a součástí UK. Jedná se o vybavení fakultních knihoven, studoven, přednáškových sálů, specializovaných učeben, výukových sálů pro praktickou výuku, jejichž modernizace má přímou vazbu na studijní programy pregraduálních studijních oborů, a také prostor, kde se studenti připravují na výuku. Prostřednictvím dílčích projektů jednotlivých fakult a součástí byla zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního, neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci reakreditací studijních programů a inovovaných předmětů probíhá na jednotlivých fakultách díky podpoře ESF projektu.

Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR byla modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na pražských fakultách UK. Cílem projektu byla modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na KTF, ETF, HTF, PF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, FF, PřF, MFF, PedF, FSV a FTVS. Modernizaci studijního prostředí na těchto fakultách vhodně doplňují investice do prostor, které zajišťuje součást UK Správa budov a zařízení v Praze-Hostivaři a Centrum pro otázky životního prostředí. V rámci dílčího projektu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy bylo cílem pořízení elektronických informačních zdrojů pro využití studenty bakalářských a magisterských studijních programů pražských fakult a investice do podpory e-learningu a bezpečné sítě, které zajišťoval Ústav výpočetní techniky.

Celkový rozpočet projektu: 472.270.810,- Kč

Tento projekt byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kontaktní osoba pro MFF: RNDr. Helena Nyklová

V rámci MFF bylo cílem projektu modernizovat počítačovou síť pro studenty tak, aby odpovídala současným požadavkům na kapacitu a připojení, vybavit speciální laboratoř pro rychle se rozvíjející obory využívající umělou inteligenci a multimediální technologie a obnovit vybavení posluchárny K1, přípravny fyzikálních pokusů posluchárny F1 a vybraných počítačových laboratoří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.