Operační program Praha – pól růstu

 

 

Praha má v programovém období 2014 – 2020 jedinečnou možnost čerpat peníze na rozvoj potřebných oblastí z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) díky vlastnímu multifondovému Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). K dispozici je ve dvou fondech 201 590 104 EUR.

Jedním z nich je Evropský sociální fond (ESF) zaměřený na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání a pomoc fyzicky, mentálně nebo sociálně znevýhodněným lidem.

Druhým je Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), jehož cílem je zmírnit hospodářské a sociální rozdíly jednotlivých oblastí investicemi do výroby, dopravy, vzdělávání, budování sociálních a zdravotních středisek, do výzkumu a vývoje a do oblasti životního prostředí. Díky němu má dojít ke vzniku nových pracovních míst, zlepšení dopravní dostupnosti a k celkovému zvýšení životní úrovně.

Finance určené na pražský operační program jsou rozděleny do 4 oblastí, tzv. prioritních os. Do prioritní osy 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací se přihlásila UK (MFF) a získala finanční podporu na následující projekt.

Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Partner: Český hydrometeorologický ústav, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Realizace: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, Pravoslava Havelková, DiS., administrátorky projektu

Projekt řeší zpřesnění předpovědi počasí, zavedení předpovědi kvality ovzduší a zpřesnění vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hl. m. Prahy s použitím moderních metod založených na zahrnutí parametrizace procesů na úrovni městských struktur do modelů s vysokým rozlišením. Mikroměřítkové simulace pak detailně ukáží situaci ve vybraných oblastech s výraznou zátěží tepelného ostrova města i zvýšených koncentrací škodlivin, což přispěje k odhadům zdravotních rizik a opatřením proti nim.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.