Teze partnerského programu

Partnerský program MFF UK představuje institucionální rámec spolupráce mezi MFF UK a především komerčními společnostmi (podniky).

Cílem PP je rozvíjet vzájemnou oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a v dalších oblastech v rámci činnosti fakulty a současně společně vyvíjenou činnost i propagovat.

Těžiště partnerského programu je především ve výukové činnosti fakulty, ovšem přesah do vědecko-výzkumné činnosti je plně podporován.

Formálně je základem spolupráce Smlouva o partnerství. Díky smluvnímu rámci získají obě smluvní strany jasný přehled vzájemných závazků, povinností a možností. Smlouva také umožní, aby se obě strany mohly veřejně prezentovat jako oficiální partneři (např. používat loga partnerů) a tím lépe zviditelnit sebe i partnery na veřejnosti. Smlouva dále garantuje kontinuitu spolupráce, obě strany ve smlouvě například jmenují kontaktní osoby, které budou dojednávat podrobnosti konkrétních forem spolupráce.

Stručný přehled možností a výhod, které získají partneři MFF UK po uzavření partnerské smlouvy:

 • Vypisování témat bakalářských a diplomových prací, softwarových projektů, ročníkových projektů a dalších druhů studentských prací podle dohody s kontaktní osobou.
  • Na základě individuální dohody může zaměstnanec partnera pro každé vypsané téma působit jako konzultant (v takovém případě získá studentská práce vedoucího z řad zaměstnanců MFF UK) nebo přímo jako vedoucí (za předpokladu splnění všech náležitostí vyžadovaných akreditovaným studijním programem a dalšími předpisy).
  • Orientační informace o náplni nejčastějších druhů studentských prací na MFF UK lze nalézt pod následujícími odkazy.
 • Možnost participace na předmětu Firemní semináře.
  • Předmět Firemní semináře je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během jejich studia.
  • Vzhledem k tomu, že předmět je volitelný a bez prerekvizit, mohou si jej zapsat studenti libovolného ročníku a stupně studia. Nejčastěji si jej však studenti zapisují ve 3. ročníku bakalářského a v 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Informatika.
  • Součástí podmínek pro splnění předmětu a získání zápočtu je vypracování hodnotící eseje. Eseje studentů slouží jako cenná zpětná vazba participujícím společnostem.
 • Možnost participace na předmětu Matematické problémy nematematiků.
  • Seminář Matematické problémy nematematiků představuje aktuální trendy v oborech aplikované matematiky. Seznamuje studenty s možnostmi uplatnění a poskytuje jim inspiraci pro další profesní zaměření.
  • Přednášky vedou oborníci z firem nebo akademici se zkušenostmi z praxe. Témata se vždy odvíjejí od zaměření konkrétního přednášejícího, bývají velmi různorodá a mnohdy mezioborová.
  • Většinu posluchačů semináře tvoří studenti všech ročníků a  většiny matematických oborů MFF UK. Přednášky však navštěvují také vyučující a širší odborná veřejnost.
 • Možnost zařazení své přednášky do vhodného odborného předmětu vyučovaného na fakultě, ať už pravidelně nebo mimořádně.
  • Téma konkrétní hostující přednášky je opět na individuální dohodě mezi garantem předmětu a kontaktní osobou na straně fakulty a  hostujícími lektory na straně partnera.
 • Možnost vypsání vlastního odborného předmětu, který bude vyučován lektory partnera nebo po dohodě ve spolupráci lektorů více partnerů a  kmenových zaměstnanců fakulty.
  • Takový předmět je vždy odborně garantován zaměstnancem MFF UK, takže z hlediska akreditace se jedná o regulérní volitelný předmět. Z těchto důvodů musí všichni zúčastnění lektoři splňovat příslušné odborné a formální požadavky kladené na vyučující předmětu v rámci akreditovaného studijního programu.
  • Nejčastěji se jedná o předměty, které prezentují průřezový přehled moderní nebo teprve nastupující technologií (např. programování pro mobilní platformy apod.), která zatím není podchycena v sylabu povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu.
 • Možnost zapojení se do Mentoringového programu MFF UK.
 • Možnost zúčastnit se za zvýhodněných podmínek kariérního veletrhu Dny firem a dalších pravidelných akcí určených pro prezentaci firem na fakultě.
  Pro Dny firem v roce 2024 platí slevy z celkové ceny ve výši
  Startovní partner: 10%
  Partner: 20%
  Strategický partner: 30%

  Rozhodné datum pro posouzení slevy je stav k 12. lednu 2024.

 • Prostor pro samostatnou prezentaci partnera na půdě fakulty, nad rámec obvyklých akcí jako je například veletrh Dny firem.
  • Jedná se o prezentaci (ve smyslu vystoupení zástupců partnera před studenty) mimo běžný rozvrh semestru. Přesné místo a čas konání jsou vždy předmětem individuální dohody s kontaktní osobou fakulty. Tato prezentace nemusí mít náplň odborné přednášky. O konání této prezentace budou studenti informování běžnými informačními kanály fakulty (nástěnky, sociální sítě apod.).
  • Celkový časový rozsah samostatné prezentace partnera je smluvně omezen podle uzavřeného stupně partnerství.
 • Možnost účasti na výročním setkání všech partnerů fakulty.
  • Výroční setkání je organizováno zpravidla jednou ročně formou půldenní nebo celodenní konference.
 • Možnost sponzorování či darování cen do studentských a vědeckých soutěží (např. soutěží o nejlepší bakalářskou či diplomovou práci), včetně navržení vhodných soutěžních kategorií či hodnotících kritérií.
 • Možnost vypisování grantových pobídek (např. studentských grantů), včetně navržení hodnotících kritérií.
  • V případě těchto dvou bodů se předpokládá koordinace nabídek a  kritérií mezi partnery a fakultou, aby nedocházelo k duplicitám a vzniku různých soutěží či grantových pobídek s nekonzistentními pravidly. Vyhodnocení soutěží i pobídek bude obvykle probíhat prostřednictvím k tomu ustanovených hodnotících komisí, ve kterých budou zastoupeni jak odborní hodnotitelé z řad zaměstnanců fakulty, tak odborní hodnotitelé z řad zaměstnanců partnera či více partnerů.

Partnerský program MFF UK je rozdělen do tří stupňů. Tyto stupně se neliší obsahem spolupráce, ale její předpokládanou intenzitou (obvyklý počet vypsaných studentských prací, délka samostatné prezentace partnera), délkou závazku (délkou platnosti partnerské smlouvy) a výší poplatku.

 • Startovní partner: smlouva na jeden rok, poplatek 40 000 Kč, z důvodu strategických zájmů fakulty lze poskytnout 50% slevu.
 • Partner: smlouva na tři roky, poplatek 120 000 Kč
 • Strategický partner: smlouva na pět let, poplatek 300 000 Kč

  K výši poplatku je účtována DPH v aktuální výši.

Konkrétně definované parametry těchto tří stupňů spolupráce rádi představíme zájemcům o náš partnerský program při osobním jednání.

Podmínkou uzavření partnerské smlouvy je uhrazení vstupního poplatku, který je určen na pokrytí nákladů MFF UK spojených s provozem a rozvojem partnerského programu, organizací výročního setkání partnerů apod. Stupně spolupráce jsou nastaveny tak, aby stupeň Startovní partner byl finančně akceptovatelný i pro startupy a SME. Nebráníme se však ani individuálnímu jednání o podmínkách partnerství a úpravám naší výchozí partnerské smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele (např. vyšší předpokládaná míra spolupráce formou cílených grantových pobídek a nižší předpokládaná míra spolupráce formou zadávání témat studentských prací).

MFF UK si vyhrazuje právo podmínit uzavření smlouvy o partnerství se zájemcem na základě vyhodnocení předcházející úspěšné spolupráce, na základě pozitivních referencí zaměstnanců a studentů MFF UK či na základě doporučení jiné spolupracující organizace. Statut partnerství je výrazem vzájemné důvěry, deklarované také vůči všem studentům fakulty, stvrzující účel partnerského programu, kterým je zastřešení smysluplné spolupráce přínosné pro všechny zúčastněné.

V případě libovolných dotazů či zájmu o účast na našem partnerském programu nás neváhejte kontaktovat.