Pokyny a rady k bakalářským pracem, obhajobám a státnicím

Vypracování bakalářské práce

Standardy bakalářských prací na matematické sekci (pro neučitelské obory)

Fakultní Průvodce po bakalářské práci (obsahuje také odkazy na příslušné předpisy)

Nahrávání do SISu

Obhajoba

Průběh obhajoby bakalářské práce

Průběh obhajoby není závazně stanoven a může se v různých subkomisích v některých detailech lišit. Více informací k průběhu obhajob mohou podat předsedové subkomisí.

 1. Zahájení obhajoby předsedou subkomise
 2. Presentace bakalářské práce
  • Student si připraví presentační materiály ve formátu PDF, shrnující obsah práce, její hlavní myšlenky a vlastní přínos studenta.
  • Pokud předseda subkomise nestanoví jinak, presentaci přinese student k obhajobě na USB flash-disku (doporučujeme zálohovat na 2 disky).
  • Délka presentace nesmí přesáhnout 10 minut.
  • V průběhu presentace se student nevyjadřuje k připomínkám oponenta.
 3. Předseda subkomise vyzve vedoucího práce ke shrnutí posudku
 4. Předseda subkomise vyzve oponenta ke shrnutí posudku a položení otázek/připomínek.
 5. Student se vyjádří k připomínkám oponenta a zodpoví položené otázky. Doporučujeme připravit si předem vyjádření či odpověď na každou připomínku uvedenou v oponentském posudku. Zejména je důležité připravit opravy závažných faktických chyb, které oponent zmínil v posudku (stačí na papíře nebo formou zvláštní presentace na 1-2 stránky).
 6. Předseda subkomise otevře veřejnou diskusi.
 7. Na neveřejné části, která může následovat hned po části veřejné anebo po skončení všech obhajob, se komise dohodne na udělené známce. Předseda subkomise sdělí známku studentovi.

Rady k přípravě obhajoby

 • Nepodceňujte obhajobu. Dojem, který uděláte na komisi při obhajobě může výrazně ovlivnit výslednou známku - oběma směry.
 • Připravte si presentaci tak, abyste dodrželi stanovený desetiminutový limit. Nacvičte si ji. Pamatujte na to, že skutečná presentace trvá o něco déle než cvičná.
 • V prezentaci stručně vysvětlete, jakým problémem se vaše práce zabývala a k čemu jste došli. Objasněte, v čem spočíval váš vlastní přínos ke zpracování tématu. Presentaci připravte tak, aby jí mohl sledovat i matematik odlišné specializace.
 • Vysvětlujte i základní pojmy a ujistěte se, že jim dokonale rozumíte.
 • Presentaci můžete sestavit v LaTeXu s pomocí balíčku beamer. Šablonu pro přípravu prezentace si můžete stáhnout ze stránky Arnošta Komárka.
 • Připravujete-li prezentaci v jiném softwaru (PowerPoint, Open-/Libre-Office) zkonvertujte ji do formátu pdf. Jinak nemůžeme zaručit, že prezentační notebook bude mít potřebný software nainstalován.

Státní závěrečná zkouška

Průběh zkoušky

Detaily průběhu ústní zkoušky se liší komise od komise a závisejí i na zkoušejícím. Tento popis je tedy pouze orientační.

Student dostane tři písemně formulované otázky, jednu z každého zkoušeného okruhu, a má zhruba jednu hodinu na přípravu, tj. kolem 20 minut na otázku. Každou otázku zkoušejí vybraní členové komise (minimálně dva). Student použije písemné zápisky, které si zhotovil při přípravě, a doprovází je ústním výkladem. Zkouška probíhá interaktivně, tj. zkoušející se studentem komunikují, kladou doplňující otázky, upozorňují na chyby, diskutují se studentem, někdy pomohou překlenout obtížnější místa. Tato fáze trvá 15-20 minut na každou otázku.

Podoba otázek a očekávání zkoušejících jsou přizpůsobeny omezenému časovému rámci přípravy i zkoušky. Není čas věnovat se dopodrobna složitějším důkazům nebo probírat každý detail položené otázky. Cílem je k zadané otázce vybrat a uvést ta nejpodstatnější fakta, spolehlivě znát definice základních pojmů a tvrzení nejdůležitějších vět i s předpoklady. Zkoušející může vyžadovat řešení jednoduché úlohy nebo schopnost najít jednoduchý příklad nebo protipříklad. Někdy dojde i na důkaz nějakého důležitého tvrzení, pokud je krátký, někdy zkoušející vyžadují hlavní kroky nějakého složitějšího důkazu bez detailů.

Pojetí kladených otázek se může velice lišit. Některý zkoušející zadá dvě slova („vektorový prostor”), jiný dopodrobna vypíše, co má student dělat, další zadá jednoduchý příklad a bude chtít, aby na něm student ukázal, co ví.

Hodnocení ústní zkoušky

Ústní zkoušku hodnotí celá komise jednou známkou. Obvykle zkoušející navrhnou studentovi známku za každý ze tří zkoušených okruhů, poté se komise dohodne na jednotném hodnocení za celou ústní zkoušku. Pokud je student v kterémkoli okruhu hodnocen známkou „neprospěl”, hodnotí se tak i celá zkouška bez ohledu na výsledky ostatních dvou okruhů. Studentovi se sděluje pouze celková známka za ústní část, nikoli známky z jednotlivých okruhů.

Příprava na ústní zkoušku

Přípravu je třeba přizpůsobit pojetí zkoušky; není vhodné učit se příslušné předměty stejně, jako když jde o zkoušku z jednotlivého předmětu. Je třeba rozlišit velmi důležité věci od méně důležitých a věnovat se jim důkladněji, ale nezahlcovat se v detailech. Je důležité nemít velké mezery a být schopen o jakémkoli státnicovém tématu říci alespoň něco. Je dobré mít také na paměti, že na konci studia už student o řadě věcí ví víc, než v okamžiku, kdy se o nich poprvé dozvěděl - viděl, jak a kde se používají, s čím souvisejí, jak se dají dále zobecnit atd. Měl by být schopen vidět je v trochu širším kontextu. Zabýváte-li se látkou z počátku studia, vzpomeňte si, jak a kde jste se s ní později setkali.

Velmi důležitá je písemná příprava odpovědí na zadané otázky. Je třeba si rozvrhnout čas, abyste si mohli připravit alespoň něco ze všech tří otázek. Pokud jdete k ústní zkoušce s prázdným papírem, těžko se vám budou dávat správně dohromady i ty nejzákladnější věci, které dobře znáte.