Obecná matematika

Obsah této stránky

Prerekvizity

Studijní plány a vzorové průběhy studia jsou sestaveny tak, aby na sebe předměty vhodně navazovaly. Zvlášt důležité návaznosti jsou vynuceny prerekvizitami. Ty určují dodatečné podmínky, kdy si předmět můžete zapsat. Typicky říkají, že pro zápis předmětu A musíte mít absolvován předmět B. Nejsou uvedeny v Karolínce. Najdete je v seznamu předmětů v SIS. Prerekvizitám věnujte pozornost, aby se Vám nestalo, že nějaký důležitý přemět nebudete moci zapsat.

Pozor! Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů nelze zrušit ani odpustit. Zapisujete-li předmět jako volitelný, prerekvizity se na vás nevztahují.

Studijní plány, zaměření a 3. rok studia

Doporučený průběh prvních dvou let studia je společný pro všechny studenty programu Obecná matematika.

Studijní plány vedou studenty k tomu, aby si ve třetím roce studia vybrali jedno ze čtyř zaměření a připravili se tak na vybraný program navazujícího magisterského studia.

Výběr zaměření zahrnuje čtyři postupné kroky:

  1. Výběr tématu bakalářské práce, typicky na počátku třetího ročníku.
  2. Výběr povinně volitelných předmětů, typicky na počátku třetího ročníku.
  3. Zápis jedné ze čtyř variant předmětu „Bakalářské konzultace”, typicky na počátku posledního semestru studia.
  4. Výběr volitelného okruhu ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Předmět „Bakalářské konzultace” má čtyři varianty: NMSA351 (Stochastika), NMAG351 (Matematické struktury), NMMA351 (Matematická analýza) a NMNM351 (Numerická analýza a matematické modelování). Jsou to povinně volitelné předměty; jeden z nich je nutné zapsat a absolvovat. Lze je zapsat buď v zimním nebo v letním semestru – měl by to však být poslední semestr studia.

Každá z variant předmětu „Bakalářské konzultace” má svou soustavu prerekvizit, která určuje minimální požadavky na volbu povinně volitelných předmětů nutných k absolvování daného zaměření. Prerekvizity Bakalářských konzultací jsou vypsány v Karolince a v předmětovém modulu SISu. Jsou to tzv. „prerekvizity na absolvování”, což je typ prerekvizit, který nevyžaduje absolvování prerekvizity před zápisem předmětu, ale vyhodnocuje se až při uzavírání studia.

Zaměření by si měl student vybrat nejpozději na začátku 3. ročníku, ale potvrzuje je teprve zápisem jedné z variant předmětu Bakalářské konzultace, k čemuž typicky dojde až v posledním semestru studia. Každému zaměření odpovídá právě jedna varianta 3. okruhu ústní části SZZ, mezi nimiž si student při přihlašování k SZZ volí. Témata pro 3. okruh jsou brána z povinných předmětů vážících se k danému zaměření a z povinně volitelných předmětů, které jsou prerekvizitami odpovídající varianty Bakalářských konzultací.

Geometrie 2

Doporučený průběh prvních dvou let studia je společný pro všechny studenty programu Obecná matematika. V tomto doporučeném průběhu je také předmět Geometrie 2, který je pouze povinně volitelný. Důrazně doporučujeme tento předmět absolvovat. Patří do obecného matematického vzdělání a navíc je prerekvizitou Bakalářských konzultací NMAG351 (Matematické struktury), NMMA351 (Matematická analýza) a NMNM351 (Numerická analýza a matematické modelování).

Důležité prerekvizity programu Obecná matematika

Podstatné je v prvním ročníku zvládnout aspoň jednu algebru (NMAG111 nebo 112) a aspoň jednu analýzu (NMMA101 nebo 102) a ve druhém ročníku splnit aspoň jednu analýzu (NMMA201 nebo NMMA204) a Teorii míry a intergálu (NMMA205).

Nemáte-li NMAG111 ani NMAG112, nemůžete si ve 2. ročníku zapsat NMAG211 ani NMAG206. Nemáte-li NMMA101 ani NMMA102, nemůžete si zapsat NMMA201, NMMA204, NMMA205, NMNM201, NMAG211 ani NMSA202.

Nemáte-li NMMA201 ani NMMA204, nemůžete si ve 3. ročníku zapsat NMMA301.

Jednotlivá zaměření mohou mít u svých povinně volitelných předmětů další prerekvizity (uvádíme jen některé):