Plagiátorství

Co je plagiátorství. (A co není plagiátorství.) 

Plagiátorstvím rozumíme opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek či výsledků výzkumu a jejich vydávání za své bez uvedení původního zdroje. Plagiátorství je jednak přestupek proti etickým principům vědecké a publikační činnosti (akademické integritě), tak může jít o porušení autorských práv původního autora.  

Nemusí se však vždy jednat o (úmyslné) opisování, ale může jít o (neúmyslnou) nekorektní práci se zdroji - chybné parafrázování či opomenutí citace použitého zdroje.  

Vzhledem k tomu, že při psaní kvalifikační práce se neočekává, že celá práce bude prezentovat pouze studentovy původní myšlenky a výsledky, ba naopak, studentova kvalifikační práce má prověřit studentovu schopnost pracovat se zdroji a jejich kritické zhodnocení. Naopak se tedy očekává, že se v textu práce budou vyskytovat odkazy na zdroje (ať už je to literatura, software, internetové zdroje, či jiný zdroj). 

Student by tedy měl “přiznat”, z jakého zdroje čerpal a jak velkou část textu použil. 

Na druhou stranu množství ocitovaného textu by nemělo tvořit podstatnou část práce. 

Jak se mu bránit 

  1. citovat veškeré použité zdroje, 
  2. nepřivlastňovat si cizí myšlenky a díla (a zároveň je nijak nepozměňovat), 
  3. přiznat spoluautorství (pokud je předkládaný výsledek / dílo výsledkem práce několika autorů, není etické tyto výsledky prezentovat jako výhradně “své”). 

Nejčastější chyby / omyly: 

Postihy za plagiátorství 

Pokud si nejste jistí, zda je vaše práce z hlediska akademické integrity v pořádku, můžete využít možnosti nechat si práci ještě před odevzdáním zkontrolovat v systému Odevzdej.cz (sem práci nahrajete, druhý den máte v mailu výsledek kontroly, jen je třeba na to myslet s dostatečným předstihem, tj. alespoň 5 dní před odevzdáním práce do SISu).

Ještě pár poznámek k citování 

Co citujeme: 

V celé práci především dodržujeme jednotný formát citací. 

Kompilace vs parafráze 

Kompilace je text, který vznikl složením publikovaných textů a myšlenek z více zdrojů, přičemž všechny použité zdroje jsou řádně ocitovány. 

Parafráze je vyjádření obsahu nějakého díla jinou formou, jinými slovy. Jedná se v podstatě o “převyprávění” textu jiného díla. I parafrázováné zdroje je také třeba řádně ocitovat. 

Co není třeba citovat 

Není třeba citovat všeobecně známá fakta (tj. o informace, které jsou obecně známé či snadno ověřitelné). Všeobecně známými fakty rozumíme také fakta, která tvoří znalostní a terminologický rámec daného oboru. Jde například o rovnice, vzorce či konstanty, případně o základní matematické či fyzikální rovnice. (Na druhou stranu, specializované matematické věty či fyzikální zákony však již obecně známým faktem není. Hranice mezi obecně známým faktem a faktem, který je třeba citovat, je velmi tenká. V případě, že si nejste jistí, zda jde ještě o obecně známý fakt či ne, poraďte se se svým vedoucím práce.) 

Jak citovat