Jak citovat

Způsob odkazování na citace může být přímo v textu (přes citační identifikátor) nebo v poznámkách pod čarou. 

Citace může být buď doslovná, nebo parafrázovaná. Doslovnou citací rozumíme doslovný přepis textu jiného autora, který je z obou stran ohraničen uvozovkami. Citací může být jak kus textu, tak obrázek tabulka nebo jiná informace převzatá z cizí práce nebo popisující část cizí práce. Citace parafrázovaná, tzv. parafráze, vyjadřuje volné zpracování myšlenek nebo závěrů jiného autora z primárního zdroje. Parafráze není ohraničena uvozovkami. 

Citování informačních zdrojů musí být v celé práci jednotné a jednoznačné. Citace by měly pocházet z původního zdroje. Pokud je citace použita z jiného zdroje (tzv. „citace z druhé ruky”), protože například původní zdroj, je těžko dostupný, je vhodné i tuto citaci uvést. Odkazy na sekundární zdroje by měly být co nejvíce eliminovány, ale je však lepší užít sekundární zdroj, než čelit podezření  z plagiátorství. 

Do seznamu použité literatury uvádíme pouze zdroje, které jsme v práci použili, resp. ty zdroje, které v práci citujeme. Celkový počet zdrojů v seznamu použitých zdrojů není závazně předepsán. Souvisí s oborem, tématem práce či existencí pramenů k danému tématu. 

Citační manažery umožňují vytvářet a spravovat bibliografické záznamy podle zvoleného citačního stylu. Tyto nástroje fungují prostřednictvím počítačových programů  a webových služeb. Existuje několik citačních manažerů, a to jak komerčních, tak volně dostupných. Příkladem komerčních citačních manažerů jsou např. EndNote, RefWorks či CitacePro. Volně dostupné jsou např. Zotero či Mendeley. Další možností jsou webové služby, např. Citace.com.  Na stránkách Citace.com lze získat i PDF dokument s podrobnými informacemi k problematice bibliografických citací podle normy ČSN ISO 690, které se běžně používají v závěrečných pracích. 

Citační manažer CitacePro je implementován také do Souborného katalogu UK (zde stačí vyhledat příslušný dokument a poté kliknout na ikonku “CitacePro” a citace se vám zobrazí přímo na obrazovce) nebo do Souborného katalogu ČR. 

Odkazování v textu 

Odkazy v textu slouží k identifikaci zdroje a místa, odkud jsme danou informaci převzali. V rámci oborů se užívají různé metody odkazování. Vždy je však nutné používat v celé práci jednotný styl odkazů. 

Metoda číselných odkazů 

Citované dokumenty jsou číslovány průběžně. Dokument, na který se v práci odkazujeme vícekrát, se uvádí pod stále stejným číslem. 

Čísla odkazů se uvádí v kulatých nebo hranatých závorkách či horním indexem. K odkazu je možné za čárku uvést i číslo stránky, na kterou se odkazujeme. 

Metoda jméno – datum (tzv. Harvardský systém) 

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj záznamu (obvykle autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. I zde můžeme za čárku zapsat stranu, na kterou se odkazujeme do původního dokumentu. Jestliže se jméno autora objeví v textu, pak se do závorek uvádí už pouze rok vydání (případně číslo stránky). 

Citace jsou v seznamu použité literatury uspořádány abecedně podle příjmení autorů (nebo názvů korporací a prvních slov z názvu). Odkazuje-li se na více prací jednoho autora, jsou citace řazeny podle roku vydání (od nejstaršího po nejnovější). Vydá-li autor v jednom roce více prací, jsou uspořádány podle písmen malé abecedy (např. Veselý 2004a, Veselý 2004b), která jim byla přidělena. Práce jednoho autora předřazujeme před práce, které vytvořil ve spolupráci s jinými autory. 

Metoda průběžných poznámek pod čarou 

Číslované odkazy na citace, které jsou uvedeny pod čarou na téže stránce. Když budeme ve své práci odkazovat na některý dokument vícekrát, tak pokaždé dostane nové pořadové číslo. Tento způsob citování se používá především v humanitních oborech. 

Několik poznámek k odkazování: 

- pokud je jméno autora součástí věty v textu, neuvádí se v závorce, např.: Nešetřil (2010,  s. 8);  pokud není součástí textu, uvádí se v závorce, např.: (Nešetřil, 2010, s. 8); 

- jestliže existuje více autorů než tři nebo je první z nich dominantní, připojuje se spojka et al. nebo a kol., např.: (Nešetřil, Matoušek, Valla,  a kol., 2010, s. 96);  

- pokud potřebujeme odkázat na více zdrojů, píše se mezi zdroji středník, např.: (Nešetřil, 2010, s. 8; Matoušek, 2003, s. 28);  

- v případě odkazu na elektronický zdroj (např. webová stránka), kde není uveden autor, uvádí se název stránky nebo údaj na liště prohlížeče (popř. hlavní nadpis stránky), např.:  (Matematická beruška, 2017); 

-  má-li autor v témže roce více děl, označí se každé dílo pomocí malých písmen  a, b, c, např.: (Nešetřil, 2010a, s. 10); 

 - stranu je ideální uvést vždy, neuvádí se, když jde odkaz na dílo jako celek nebo tam, kde neexistuje strana, např. webová stránka apod. 

Příklady citací: 

monotematické publikace (např. knihy, učebnice, skripta):
VESELÝ, Jiří. Základy matematické analýzy. Vydání druhé. Praha: Matfyzpress, 2019. ISBN 978-80-7378-389-1. 

příspěvek do monotematické publikace (např. kapitola v knize, příspěvek ve sborníku):
PECINA, Pavel, Petra HOFFMANNOVÁ, Ying ZHANG, et al. Overview of the CLEF-2007 Cross-Language Speech Retrieval Track. In: Advances in Multilingual and Multimodal Information Retrieval: 8th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2007, Budapest, Hungary, September 19-21, 2007, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 2007. pp. 674-686. ISBN 3-540-85759-1. 

seriálové publikace (např. příspěvek v časopise):
MLYNÁŘ, Jakub, ŠUBRT, Jiří, VINOPAL, Jiří a kol: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Historická sociologie, 2014, 13(2), pp. 139-143  

elektronické zdroje (např. článek v periodiku, příspěvek v online sborníku, jedna stránka webového portálu):
PAULÍČEK, Miroslav a MLYNÁŘ, Jakub. Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi. Interview s profesorem Iljou Šrubařem. Sociální studia [online]. 2017, 13(3) [cit. 2020-03-27]. ISSN 1214813X. 

PECINA, Pavel, HOFFMANNOVÁ, Petra, ZHANG, Ying,  et al. Overview of the CLEF-2007 Cross-Language Speech Retrieval Track. Advances in Multilingual and Multimodal Information Retrieval: 8th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2007, Budapest, Hungary, September 19-21, 2007, Revised Selected Papers [online]. , 674-686 [cit. 2020-03-27]. DOI: 10.1007/978-3-540-85760-0_86. ISBN 3540857591. 

Matematická beruška [online]. ©2017 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: https://www.matematickaberuska.cz 

Více informací k citacím dle normy ISO 690:2011 naleznete zde.