Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících vědeckých míst typu „postdok“
na informatické sekci s termínem podání přihlášek 28. února 2020


 1. Výzkumný pracovník v oblasti machine learning (speciálně deep learning) s aplikacemi v oblastech multimedia retrieval, big data analytics, zpracování přirozeného jazyka, nebo interpretovatelnosti metod strojového učení aplikovaných v oblasti medicíny, se zaměřením na zpracování obrazu, v Ústavu formální a aplikované lingvistiky, na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky a na Katedře softwaru a výuky informatiky.

  Kód pracovního místa: 202002-PD-IS1

 2. Výzkumný pracovník v oblasti aplikace softwarových systémů a  konstrukce software, ve vazbě na některý ze směrů aktivně rozvíjených na informatické sekci MFF UK - metody konstrukce rozsáhlého a adaptivního software, testování a verifikace software, aplikace software pro zpracování velkých objemů dat (podobnostní vyhledávaní, aplikace ve strojovém učeni, multimediálních databázích, bioinformatice), nebo simulace prostetického systému pro navrácení zraku prostřednictvím světelné simulace, na Katedře softwarového inženýrství, Katedře softwaru a výuky informatiky a Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů.

  Kód pracovního místa: 202002-PD-IS2

 3. Výzkumný pracovník v teoretické informatice a diskrétní matematice s užší specializací na výpočetní složitost, parametrizovanou výpočetní složitost, optimalizaci nebo algoritmickou teorii her na Katedře aplikované matematiky a v Informatickém ústavu UK.

  Kód pracovního místa: 202002-PD-IS3


Uvedené pozice jsou vypisovány na dobu trvání 1 rok, s  preferovaným nástupem 1. září 2020, v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK.


Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s  titulem Ph.D. v informatice nebo příbuzných oblastech uděleným ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a  rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ nebo „review“ evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 28. února 2020 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

 • strukturovaný životopis
 • seznam publikační aktivity
 • popis vědeckých plánů
 • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.