Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících pozic postdoktorandů
s termínem podání přihlášek 24. února 2023


Informatická sekce


Postdoktorand/ka na Katedře aplikované matematiky ve mzdové třídě VP2 v oboru diskrétní a výpočetní geometrie.

Kód pracovního místa: 202302-PD-KAM

Hledáme kandidáty pro postdoktorandskou pozici na projektu Stěžejní otázky diskrétní geometrie v oblasti diskrétní a výpočetní geometrie. Neformální dotazy adresované hlavnímu řešiteli Pavlu Valtrovi <valtr@kam.mff.cuni.cz> jsou vítány.

Uchazeč by měl mít v rámci zaměření projektu vlastní výzkumné téma a načrtnout jej v motivačním dopise (předpokládaný rozsah 2-3 strany).

Délka pracovní smlouvy je jeden rok s možností prodloužení až na dva roky celkem. Začátek smlouvy je dle dohody, může být posunut až na začátek roku 2024. Při obsazování pozice bude zohledněna i genderová vyváženost týmu.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, silná publikační aktivita v impaktovaných časopisech a/nebo výběrových konferencích v daném oboru na mezinárodní úrovni.

Nástup: 1. července 2023 nebo dle dohody.


Postdoktorand/ka na Katedře aplikované matematiky ve mzdové třídě VP2 v oboru teorie grafů.

Kód pracovního místa: 202302-PD-IUUK

Hledáme kandidáty pro postdoktorandskou pozici na projektu Flows and cycles in graphs on surfaces, který se zabývá nikdenulovými toky a jejich aplikacemi v barvení grafů, cykly v grafech na plochách v souvislosti s hypotézou o dvojitém pokrytí cykly, algebraickými vlastnostmi těchto grafů s použitím varianty Tutteho polynomu pro nakreslené grafy a dalšími souvisejícími tématy. Neformální dotazy adresované hlavnímu řešiteli Zdeňkovi Dvořákovi <rakdver@iuuk.mff.cuni.cz> jsou vítány.

Uchazeč by měl mít v rámci zaměření projektu vlastní ambiciózní (ale realistické) výzkumné téma a načrtnout jej v motivačním dopise (předpokládaný rozsah 2-3 strany).

Délka pracovní smlouvy je jeden rok s možností prodloužení až na dva roky celkem.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, silná publikační aktivita v impaktovaných časopisech a/nebo výběrových konferencích v daném oboru na mezinárodní úrovni.

Nástup: 1. července 2023 nebo dle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis zahrnující popis výzkumného tématu.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Termín pro podávání přihlášek: 24. února 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zveřejněno 15. 12. 2022