V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 8. 11. 2021


Fyzikální sekce

Profesor/profesorka na Katedře fyziky kondenzovaných látek ve mzdové třídě AP4 v oboru fyzika – fyzika kondenzovaných látek
Kód pracovního místa: 202111-AP4-KFKL
Kvalifikační a jiné předpoklady: Akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru, jmenování profesorem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích, zaměření na experimentální fyziku kondenzovaných látek, zejména aplikaci magneto-spektroskopických metod pro studium nízkodimenzionálních materiálů.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě AP3 v oboru meteorologie
Kód pracovního místa: 202111-AP3-KFA
Kvalifikační a jiné předpoklady: Akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru, habilitace a udělený titul docent docent nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, rozvinutá zahraniční spolupráce, zaměření na fyziku atmosféry, meteorologii a klimatologii se specializací na studium klimatické změny, statistické modelování a analýzu klimatických signálů, nelineárních procesů v atmosféře.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka v Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru částicová fyzika se zaměřením na teorii.
Kód pracovního místa: 202111-AP3-UCJF
Kvalifikační a jiné předpoklady: Zaměření na teoretickou fyziku elementárních částic se zaměřením na teorii za Standardním Modelem částic s přehledem o současných a plánovaných experimentech. Akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru, habilitace a udělený titul docent nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti, široká odborná praxe v daném oboru, pedagogická práce, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka v Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru gravitační a relativistická fyzika.
Kód pracovního místa: 202111-AP3-UTF-D
Kvalifikační a jiné předpoklady: Expertíza v teorii gravitace, zejména v obecné teorii relativity, ale i jejich zobecnění. Předpoklady pro vědeckou práci a pedagogické působení. Požadujeme akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru. Dále se požaduje habilitace a udělený titul docent nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti. Předpokládá se odborná praxe v daném oboru, pedagogická práce, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů. Požaduje se publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách. Očekává se schopnost vést výuku v českém a anglickém jazyce na všech studijních úrovních.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka v Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru gravitační a relativistická fyzika.
Kód pracovního místa: 202111-AP3-UTF-Z
Kvalifikační a jiné předpoklady: Expertíza v teorii gravitace, zejména v obecné teorii relativity, ale i jejich zobecnění. Předpoklady pro špičkovou vědeckou práci a pedagogické působení. Požaduje se akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru. Dále se požaduje habilitace a udělený titul docent nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti. Předpokládá se široká odborná praxe v daném oboru, pedagogická práce, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů. Požaduje se stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách. Očekává se schopnost vést výuku v českém nebo anglickém jazyce na magisterské úrovni.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka na Katedře geofyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru geomagnetismu a teoretické geofyziky.
Kód pracovního místa: 202111-AP3-KG
Kvalifikační a jiné předpoklady: Expertíza v oblasti studia zemského magnetického pole, inverzních úloh a numerického modelování. Požaduje se akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru. Dále se požaduje habilitace a udělený titul docent nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti. Předpokládá se odborná praxe v daném oboru, pedagogická práce, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů. Požaduje se publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika pevných látek.
Kód pracovního místa: 202111-AP3-KFNT
Kvalifikační a jiné předpoklady: Expertíza v oblasti fyziky pevných látek, charakterizace mikrostruktury pevných látek pomocí jaderné magnetické rezonance a ab-initio kvantově mechanických výpočtů elektronové struktury pomocí teorie funkcionálů hustoty. Požadujeme odbornou praxi a významnou publikační aktivitu kandidáta v impaktovaných periodikách v daném oboru. Je požadován akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru, habilitace a udělený titul docent docent nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti. Uchazeč musí mít dostatečné zkušenosti s pedagogickou prací a musí být schopen spojit vědecké aktivity s výukou a vedením studentských prací včetně školení doktorandů.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě AP2 v oboru biofyzika a biochemie fotosyntézy.
Kód pracovního místa: 202111-AP2-KCHFO-B
Kvalifikační a jiné předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru biofyzika a biochemie fotosyntézy a absolvování zahraničního postdoktorského pobytu. Požadujeme praktické zkušenosti uchazeče s izolací a charakterizací fotosyntetických komplexů a jejich studia s využitím metod optické spektroskopie, a to jak stacionárních metod, tak i s časovým rozlišením. Požadovány jsou také zkušenosti s vývojem biohybridních zařízení pro konverzi světelné energie. Uchazeč by měl být mít stálou publikační aktivity v odborných časopisech s impaktním faktorem a měl by být schopen vést studentské práci na všech úrovních (bakalářské, magisterské i doktorské). Žadatel musí být také schopen vést přednášky a cvičení v českém nebo anglickém jazyce.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě AP2 v oboru teoretické a výpočetní chemické fyziky.
Kód pracovního místa: 202111-AP2-KCHFO-CH
Kvalifikační a jiné předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru teoretické a výpočetní chemické fyziky a absolvování zahraničního postdoktorského pobytu. Požadujeme zkušenosti v oblasti modelování biofyzikálních nebo biochemických reakcí/interakcí (na úrovni kvantové mechaniky a kombinovaných QM/MM metod) s hlubším porozuměním termodynamickým a kinetických aspektům těchto procesů. Uchazeč by měl být mít stálou publikační aktivitu v odborných časopisech s impaktním faktorem a měl by být schopen vést studentské práci na všech úrovních (bakalářské, magisterské i doktorské). Žadatel musí být také schopen vést přednášky a cvičení v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika materiálů
Kód pracovního místa: 202111-AP2-KFM
Kvalifikační a jiné předpoklady: Titul Ph.D. v oboru fyzika materiálů a absolvování zahraničního postdoktorského pobytu. Požadujeme praktické zkušenosti uchazeče se studiem mechanických vlastností pevných látek včetně znalosti pokročilých in-situ metod studia deformačních procesů, a to zejména akustické emise a identifikace deformačních mechanizmů z obrazové analýzy povrchů. Výhodou jsou zkušenosti s doplňkovými metodami studia deformačních mechanizmů (např. vnitřní tlumení), s korozními zkouškami a s elektronovou mikroskopií. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické činnosti a schopnost integrace vědeckých aktivit, stálé publikační aktivity v impaktovaných periodikách, výuky a vedení studentských prací. Žadatel musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru kvantová optika a optoelektronika.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-FUUK-K
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s charakterizací polovodičových detektorů záření a znalost příslušných experimentálních metod (THz, FTIR, VIS, X-ray a gama-ray spektroskopii, spektroskopii hlubokých hladin, metody měření transportu náboje, apod.). Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky a cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Do budoucna se očekává aktivita při získávání grantových prostředků.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika molekulárních a biologických struktur.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-FUUK-M1
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Praktické zkušenosti uchazeče s ultrarychlou transientní spektroskopií a spektroskopií jednotlivých molekul. Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v daném oboru z pobytů na zahraničních pracovištích a že publikoval svůj výzkum v této oblasti v impaktovaných časopisech. Očekává se, že uchazeč má schopnost získávat granty a samostatně vědecky pracovat. Výhodou jsou zkušenosti s pokročilými fluorescenčními metodami a běžící vlastní grant. Je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést praktickou výuku a přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika molekulárních a biologických struktur.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-FUUK-M2
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu ve vhodném oboru. Praktické zkušenosti s prací s buněčnými kulturami a biologickým materiálem. Teoretická i praktická znalost metod molekulární biologie, genového inženýrství, biochemických a mikrobiologických metod. Ideální uchazeč/ka ovládá pokročilé metody časově-rozlišené fluorescenční spektroskopie a konfokální mikroskopie (FLIM, FRET) včetně kvantitativního zpracování obrazu. Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a že svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Je požadován pozitivní vztah k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést praktickou výuku a přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce. Pedagogické vzdělání je výhodou.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě VP2 v oboru meteorologie a fyzika atmosféry se zaměřením na numerické modelování proudění, turbulenci a mezní vrstvu atmosféry.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFA
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s numerickým modelováním proudění, studiem turbulence, mezní vrstvou atmosféry a obecně meteorologií. Dále se předpokládá zkušenost se simulací velkých vírů (LES) a modely jako ELMM, OpenFOAM nebo PALM. Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky i cvičení a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Očekává se také aktivita při získávání grantových prostředků a pravidelná publikační aktivita.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru částicová fyzika.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFNT-C
Kvalifikační a jiné předpoklady: Požadován je akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru částicová fyzika. Požadujeme praktické zkušenosti uchazeče s prací na velkých experimentech částicové fyziky např. na urychlovačích v CERN. Dále jsou požadovány zkušenosti se zpracováním a analýzou dat z experimentů částicové fyziky pomocí programového prostředí ROOT. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných časopisech a seznam svých publikací přiloží k přihlášce. Výhodou jsou zkušenosti uchazeče s kryogenní technikou a fyzikou nízkých teplot. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFNT-K
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s charakterizací materiálů pomocí Mössbuerovy spektroskopie (transmisní geometrie, CEMS/CXMS), NFS, SEM a XRF. Výhodou jsou zkušenosti s experimenty Mössbauerovy spektroskopie v nízkých teplotách a externích magnetických polích včetně znalosti vyhodnocovacích programů MossWin, Confit, apod. Uchazeč by měl být schopen samostatné práce s experimentální technikou pro Mössbauerovu spektroskopii, XRF a SEM. Uchazeč musí být schopen pracovat s radioaktivními látkami a musí být dobře obeznámen s pravidly a zásadami radiační bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením. Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky, cvičení a praktika v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Do budoucna se očekává aktivita při získávání grantových prostředků.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika plazmatu se zaměřením na kosmickou fyziku.
Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFPP
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru fyziky plazmatu či příbuzném. Dále požadujeme praktické zkušenosti uchazeče se zpracováním dat z družicových přístrojů, vítaná je také praxe v jejich navrhování a konstrukci. Uchazeč by měl být schopen samostatné práce v experimentálním studiu plazmatických procesů v heliosféře a interakce slunečního větru s objekty sluneční soustavy. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných časopisech. Úspěšný kandidát by měl mít zkušenost se spoluprací se zahraničními vědeckými pracovišti. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení a vést studentské práce a očekává se též aktivita při získávání grantových prostředků.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.


Informatická sekce

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na znalostní a ontologické inženýrství
Kód pracovního místa: 202111-AP2-KSI
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na znalostní a ontologické inženýrství. Uchazeč se bude účastnit výzkumu v rámci běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia včetně projektů průmyslové spolupráce. Bude se také podílet na výuce v oblastech webového inženýrství a rozvine vlastní výuku v oblasti znalostního a ontologického inženýrství.
Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, mezinárodní zkušenosti ve výzkumu, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech, zkušenosti s metodami znalostního a ontologického inženýrství, s jejich aplikací v průmyslu a s výukou v těchto oblastech.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.


Matematická sekce

Docent/docentka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP3 v oboru algebraická teorie čísel
Kód pracovního místa: 202111-AP3-KA
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru algebraická teorie čísel
Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování docentem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Neformální dotazy jsou vítány, adresujte je vedoucímu katedry algebry: stanovsk@karlin.mff.cuni.cz
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Docent/docentka na Matematickém ústavu Univerzity Karlovy AP3 v oboru matematická analýza
Kód pracovního místa: 202111-AP3-MUUK
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic s důrazem na nelineární rovnice fyziky kontinua.
Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře numerické matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru numerická analýza a výpočtová matematika
Kód pracovního místa: 202111-AP2-KNM
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru numerické a výpočtové matematiky.
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru, odborná praxe v tomto oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v oboru numerické a výpočtové matematiky v relevantních a kvalitních periodikách uznávaných v daném oboru nebo dalších relevantních médiích a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zaměření na paralelní numerickou lineární algebru a/nebo analýzu výpočtů v aritmetice konečné přesnosti jsou vítané specializace. Neformální dotazy adresujte vedoucímu Katedry numerické matematiky: mirektuma@karlin.mff.cuni.cz
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře matematické analýzy AP2 v oboru matematická analýza, se zaměřením na funkcionální analýzu a teorii funkcí
Kód pracovního místa: 202111-AP2-KMA
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická analýza
Kvalifikační předpoklady: dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v daném oboru, publikační aktivita v relevantních periodikách, schopnost integrace, vědecké a pedagogické práce včetně vedení studentských prací. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce. Neformální dotazy adresujte vedoucímu KMA prazak@karlin.mff.cuni.cz
Nástup: 1. ledna 2022 nebo podle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací (u docentů/docentek a profesorů/profesorek včetně školení doktorandů), stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

V případě pozice docenta/docentky je požadována habilitace v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti.

V případě pozice profesora/profesorky je požadováno jmenování profesorem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti a předpokládá se významná publikační aktivita, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 8. 11. 2021

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 8. 10. 2021