V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 15. 4. 2021


Fyzikální sekce


Docent/ka na Katedře fyziky kondenzovaných látek ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika – fyzika kondenzovaných látek

Kód pracovního místa: 202104-AP3-KFKL

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování docentem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích, odpovídající zkušenosti z oblasti teorie kondenzovaných látek, zejména z oblasti dynamiky magnetizace.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře didaktiky fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru didaktika fyziky

Kód pracovního místa: 202104-AP2-KDF-D

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oblasti didaktiky fyziky nebo obecných otázek fyziky a hluboké znalosti jak českého, tak mezinárodního kontextu přírodovědného vzdělávání. Požadujeme schopnost kombinovat jak výzkumné, tak pedagogické aktivity – přednášky, cvičení a vedení bakalářských a diplomových prací. Pro tuto pozici je nutná plynulá znalost českého jazyka.

Nástup: 1. července 2021 nebo podle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře didaktiky fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru pedagogika

Kód pracovního místa: 202104-AP2-KDF-P

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oblasti pedagogiky a hluboké znalosti jak českého, tak mezinárodního kontextu vzdělávání. Požadujeme schopnost kombinovat jak výzkumné, tak pedagogické aktivity – přednášky, cvičení a vedení bakalářských a diplomových prací. Pro tuto pozici je nutná plynulá znalost českého jazyka.

Nástup: 1. července 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru experimentální neutrinová fyzika

Kód pracovního místa: 202104-VP2-UCJF-N

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru, zkušenost ze zahraničního postdoktorandského pobytu v oboru experimentální neutrinová fyzika. Dále je požadována  schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity – přednášky, cvičení a laboratorní práce v českém i anglickém jazyce a vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorandských prací.

Popis pracovní činnosti: vědecká a pedagogická práce v oboru, předpokládá se aktivní účast v mezinárodních neutrinových experimentech, zejména v projektu HyperKamiokande v Japonsku.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru experimentální fyziky K mezonů

Kód pracovního místa: 202104-VP2-UCJF-K

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru, zkušenost ze zahraničního postdoktorandského pobytu v oboru experimentální fyzika K-mezonů. Dále je požadována  schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity – přednášky, cvičení a laboratorní práce v českém i anglickém jazyce a vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorandských prací.

Popis pracovní činnosti: vědecká a pedagogická práce v oboru, předpokládá se aktivní účast v mezinárodních experimentech, zejména na experimentu NA62 v Evropském středisku CERN.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika pevných látek

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KFNT

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru fyzika pevných látek. Dále požadujeme praktické zkušenosti uchazeče s přípravou tenkých vrstev a jejich charakterizací, především zkušenosti se studiem poruch krystalické mřížky pomocí anihilace pozitronů. Výhodou jsou také zkušenosti s dopováním tenkých vrstev vodíkem. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných časopisech. Uchazeč by měl být schopen samostatné práce s aparaturou pro depozici tenkých vrstev a se svazkem pozitronů s laditelnou energií. Uchazeč musí být schopen pracovat s radioaktivními látkami a musí být dobře obeznámen s pravidly a zásadami radiační bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika plazmatu.

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KFPP-PL

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru fyziky plazmatu. Dále požadujeme praktické zkušenosti uchazeče s návrhem, konstrukcí a provozem iontových pastí a laserových systémů. Vítaná je zejména praxe s takovými zařízeními v kryogenních teplotách. Uchazeč by měl být schopen samostatné práce s aparaturou pro studium procesu v ultrachladného plazmatu. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných časopisech. Očekává se, že kandidát má zkušenost se spoluprací se zahraničními vědeckými pracovišti doložitelnou např. zahraničními stážemi. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce. Očekává se též aktivita při získávání grantových prostředků.

Nástup: 1. července 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika povrchů a rozhraní.

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KFPP-PR

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru fyziky povrchů a rozhraní. Dále požadujeme praktické zkušenosti uchazeče s přípravou a charakterizací tenkých vrstev/katalyzátorů, především v oblasti palivových článků a elektrolyzérů s protonově vodivou membránou. Výhodou jsou zkušenosti s  aplikacemi a vodíkovým hospodářstvím. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných. Uchazeč by měl být schopen samostatné vědecké práce. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce. Očekává se též aktivita při získávání grantových prostředků.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


Informatická sekce


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na vývoj počítačových her, herní design a multimediální vzdělávání.

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KSVI

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v periodikách uznávaným v daném oboru. Zkušenosti z herního průmyslu i mezinárodní spolupráce vítány. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. září 2021 nebo podle dohody.


Matematická sekce


Docent/ka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP3 v oboru algebra a logika

Kód pracovního místa: 202104-AP3-KA

Odborné zaměření: Logika, teorie modelů, univerzální algebra a jejich výpočetní aspekty.

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování docentem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, excelentní mezinárodní reputace a stálá publikační aktivita v některém z uvedených oborů. Dlouhodobá zahraniční praxe. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů.

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oborech algebra, logika a jejich výpočetní aspekty.

Nástup: 1. října 2021 nebo podle dohody.

Neformální dotazy jsou vítány, adresujte je vedoucímu katedry algebry: stanovsk@karlin.mff.cuni.cz


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru didaktika matematiky

Kód pracovního místa: 202104-AP2-KDM

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru didaktika matematiky.

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v oboru didaktika matematiky v relevantních periodikách uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenost s výukou matematiky na střední škole je vítána.

Nástup: 1. října 2021 nebo podle dohody.

Neformální dotazy adresujte vedoucí Katedry didaktiky matematiky: robova@karlin.mff.cuni.cz


SPOLEČNÁ ČÁST PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15. 4. 2021

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 15. 3. 2021