V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 15. února 2023


Informatická sekce


Profesor/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů na částečný úvazek ve mzdové třídě AP4 v oboru informatika se zaměřením na softwarové systémy.

Kód pracovního místa 202302-AP4-KDSS

U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí:

 • softwarové architektury, adaptivní software, modelování software,
 • testování a analýza software, formální metody verifikace,
 • systémový software, programovací jazyky a překladače,
 • optimalizace a vyhodnocování výkonnosti software,
 • distribuované systémy, cloud, edge, IOT/CPS.

Neformální dotazy adresujte na <positions@d3s.mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem/profesorkou v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, schopnost integrace projektových a vědeckých aktivit a výuky včetně školení doktorandů, stálá vysoce kvalitní publikační aktivita, zkušenosti z pobytu na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů

Kód pracovního místa 202302-AP2-KDSS

U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí:

 • softwarové architektury, adaptivní software, modelování software,
 • testování a analýza software, formální metody verifikace,
 • systémový software, programovací jazyky a překladače,
 • optimalizace a vyhodnocování výkonnosti software,
 • distribuované systémy, cloud, edge, IOT/CPS,
 • počítačová bezpečnost.

Uchazeč se bude účastnit výzkumu, vývoje a správy běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia, včetně účasti v grantových soutěžích a rozvoje projektů průmyslové spolupráce. Místo zahrnuje také přiměřený podíl na výuce. Uchazeč může vést studenty na všech stupních studia a učit úvodní i pokročilé předměty o softwarových systémech v angličtině (znalost českého jazyka není vyžadována).

Neformální dotazy adresujte na <positions@d3s.mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, mezinárodní výzkumná praxe ideálně se zkušeností z postdoktorandských pobytů, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru umělá inteligence.

Kód pracovního místa 202302-AP2-KTIML

U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí: robotika, agentové technologie, automatické plánování, reprezentace znalostí nebo metody strojového učení, analýza velkých dat anebo robotika. Zkušenosti s aplikací těchto technik v praxi a solidní znalosti statistických formálních metod (logika a/nebo statistika), principů softwarového inženýrství a počítačových systémů jsou výhodou.

Neformální dotazy adresované vedoucímu katedry prof. RNDr. Romanu Bartákovi, Ph.D., <bartak@ktiml.mff.cuni.cz>, jsou vítané.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru, pokud možno v kvalitních impaktovaných periodikách nebo na prestižních AI konferencích a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na datové a softwarové inženýrství.

Kód pracovního místa: 202302-AP2-KSI

Neformální dotazy adresované vedoucímu katedry, doc. Mgr. Martinu Nečaskému, Ph.D., <martin.necasky@matfyz.cuni.cz>, jsou vítané.

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na datové a softwarové inženýrství. Uchazeč se bude účastnit výzkumu v rámci běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia. Bude se také podílet na výuce v oblastech datového a softwarového inženýrství.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, mezinárodní zkušenosti ve výzkumu, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech, zkušenosti s metodami datového a softwarového inženýrství a s výukou v těchto oblastech, a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


Odborný/á asistent/ka na Katedře aplikované matematiky na částečný nebo plný úvazek ve mzdové třídě AP2 v oboru teoretická informatika a optimalizace, s preferovanou specializací na algoritmickou teorii her

Kód pracovního místa: 202302-AP2-KAM

Neformální dotazy adresované vedoucímu katedry, prof. RNDr. Martinu Loeblovi, CSc., <loebl@kam.mff.cuni.cz>, jsou vítané.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru na mezinárodní úrovni a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě AP2 se zaměřením na vývoj počítačových her

Kód pracovního místa: 202302-AP2-KSVI

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


Lektor/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě L2 se zaměřením na výuku programování a vývoj počítačových her

Kód pracovního místa: 202302-L2-KSVI

Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO AKAD. PRACOVNÍKY

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • popis dosavadní praxe,
 • seznam publikační aktivity,
 • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
 • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15. února 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 27. 10. 2022