V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 15. února 2022


Fyzikální sekce


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika materiálů.

Kód pracovního místa: 202202-AP2-KFM

Kvalifikační a jiné předpoklady: Titul Ph.D. v oboru fyzika materiálů a absolvování zahraničního postdoktorského pobytu. Požadujeme praktické zkušenosti uchazeče se studiem fázových transformací v kovových materiálech a schopnost zapojit se do současných výzkumných aktivit přijímajícího pracoviště v oblasti slitin titanu, hořčíku, zirkonia nebo slitin s vysokou entropií. Dále požadujeme pozitivní vztah uchazeče k pedagogické činnosti a schopnost kombinovat výzkumné a pedagogické aktivity – přednášky, cvičení a vedení bakalářských a diplomových prací. Žadatel musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. května 2022 nebo podle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika povrchů a rozhraní.

Kód pracovního místa: 202202-AP2-KFPP

Požadován je akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru fyziky povrchů a rozhraní a absolvování zahraničního postdoktorského pobytu. Požadujeme praktické zkušenosti uchazeče se studiem povrchových vlastností pevných látek včetně znalosti pokročilých experimentálních metod povrchové fyziky s důrazem na metodu XPS a příbuzné techniky. Výhodou jsou zkušenosti s měřením a zpracováním fotoemisních dat ze synchrotronu. Požadujeme odbornou praxi a stálou publikační aktivitu v impaktovaných časopisech. Očekává se též aktivita při získávání grantových prostředků. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka v Kabinetu výuky obecné fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika materiálů.

Kód pracovního místa: 202202-AP2-KVOF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v některém ze studijních programů spadajících pod oblast vzdělávání Fyzika. Požadujeme praktické zkušenosti se studiem vlastností hliníkových slitin s použitím metod diferenční skenovací kalorimetrie a elektrické rezistometrie, výhodou jsou zkušenosti s charakterizací materiálů pomocí dalších metod (elektronová mikroskopie apod.). Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytu na zahraničních vědeckých pracovištích a svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci, zkušenosti s experimentální výukou v bakalářském studiu a organizační schopnosti. Náplní práce uchazeče bude mimo jiné organizační zajištění výuky v základním fyzikálním praktiku a provádění demonstračních experimentů k přednáškám z fyziky. Žadatel musí být schopen vést přednášky v českém jazyce.

Nástup: 1. července 2022 nebo podle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru gravitační a relativistická fyzika.

Kód pracovního místa: 202202-AP2-UTF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Expertíza v teorii gravitace, zejména v obecné teorii relativity, ale i jejich zobecnění. Předpoklady pro špičkovou vědeckou práci a pedagogické působení. Požaduje se akademický titul Ph.D. nebo ekvivalentní v relevantním oboru. Předpokládá se široká odborná praxe v daném oboru, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů. Předpokládají se odborné a pedagogické zkušenosti umožňující brzké podání habilitačního řízení. Požaduje se stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách. Očekává se schopnost vést výuku v českém nebo anglickém jazyce na magisterské úrovni.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody, nejpozději však 1. ledna 2023


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru kvantová optika a optoelektronika.

Kód pracovního místa: 202202-VP2-FU

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenost s charakterizací a modelováním difrakce na laterálně strukturovaných anizotropických periodických systémech se zaměřením na magnetooptické materiály, difrakčními mřížky, fotonické krystaly a nanostruktury. Výhodou je praktická znalost skaterometriie. Předpokládá se, že uchazeč získal relevantní zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky a cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Zkušenosti s výukou na vysoké škole jsou výhodou. Do budoucna se očekává aktivita při získávání grantových prostředků a pravidelná publikační aktivita.

Nástup: 1. července 2022 nebo podle dohody


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky atmosféry MFF UK ve mzdové třídě VP2 v oboru meteorologie a fyzika atmosféry se zaměřením na statistické modelování, deterministický chaos a nelineární procesy v atmosféře.

Kód pracovního místa: 202202-VP2-KFA

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti se statistickým modelováním atmosférických procesů, deterministickým chaosem, analýzou nelineárních procesů a studiem prediktability atmosférických procesů předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky i cvičení a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Očekává se také aktivita při získávání grantových prostředků a pravidelná publikační aktivita.

Nástup: 1. července 2022 nebo podle dohody


Matematická sekce


Profesor/ka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP4 v oboru matematická statistika.

Kód pracovního místa: 202202-AP4-KPMS

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematické statistiky.

Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem/profesorkou v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá vysoce kvalitní publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce (v českém jazyce nejdéle do 36 měsíců od nástupu na pracovní pozici).

Neformální dotazy adresujte vedoucímu KPMS: kopa@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. října 2022 nebo podle dohody.


Odborný asistent/Odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP2 v oboru optimalizace a operační výzkum se zaměřením na stochastickou nebo robustní optimalizaci

Kód pracovního místa: 202202-AP2-KPMS

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru optimalizace a operační výzkum se zaměřením na stochastickou nebo robustní optimalizaci

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru.

Neformální dotazy adresujte vedoucímu KPMS: kopa@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. října 2022 nebo podle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na MÚ UK ve mzdové třídě AP2 v oboru matematika se zaměřením na matematickou fyziku

Kód pracovního místa: 202202-AP2-MUUK

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická fyzika, výhodou je zaměření na kvantovou teorii pole, teorii strun, kvantovou informaci a příbuzné obory.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Uchazeč/ka musí být schopen/na vést výuku v anglickém i českém jazyce (v českém jazyce nejdéle do 36 měsíců od nástupu na pracovní pozici).

Neformální dotazy adresujte řediteli MÚUK: pokorny@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. října 2022 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové třídě VP1 se zaměřením teorii čísel

Kód pracovního místa: 202202-VP1-KA

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematika se zaměřením na teorii čísel.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru. V případě kandidátů krátce před dokončením Ph.D. studia stačí akademický titul Mgr. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru. Neformální dotazy adresujte vedoucímu KA: stanovsk@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. července 2022 nebo podle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru (není-li specifikováno jinak), odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací (u docentů/docentek a profesorů/profesorek včetně školení doktorandů), stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

V případě pozice docenta/docentky je požadována habilitace v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti.

V případě pozice profesora/profesorky je požadováno jmenování profesorem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení na mezinárodně uznávaném zahraničním pracovišti a předpokládá se významná publikační aktivita, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15. února 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 20. 12. 2021