V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 30. září 2022


Fyzikální sekce


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře makromolekulární fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru teoretická fyzika

Kód pracovního místa: 202209-AP2-KMF

Kvalifikační a jiné předpoklady:  Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu ve vhodném oboru. Uchazeč by se měl aktivně zapojit do výzkumu následujících oblastech: rovnovážná a nerovnovážná termodynamika a statistická fyzika, stochastická termodynamika, kvantová termodynamika, Markovovy a nemarkovovské náhodné procesy ve fyzice a biologii, aktivní hmota, a modelování experimentů se zpětnovazebním řízením Brownových a aktivních Brownových částic.

Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích, svůj výzkum publikoval v prestižních impaktovaných časopisech a má zkušenosti s vedením grantových projektů. Je požadován pozitivní vztah k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést praktickou výuku a přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře geofyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru teoretická geofyzika

Kód pracovního místa: 202209-AP2-KG

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu ve vhodném oboru. Uchazeč by se měl aktivně zapojit do výzkumu v jedné z následujících oblastí: modelování termálního a deformačního vývoje Země a planet, modelování rotační dynamiky slapově namáhaných těles, modelování viskoelastické odezvy planet na povrchové a slapové zatěžování a řešení Navier-Stokesovy rovnice v aplikaci na magmatické a vodní oceány.

Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a že svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Je požadován pozitivní vztah k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést praktickou výuku a přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce. Pedagogické vzdělání je výhodou.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika polymerů se specializací na elektrochemii

Kód pracovního místa: 202209-AP2-KFPP

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru fyzi-ky polymerů či příbuzném. Požadujeme teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oboru vodíkových technologií, a to zejména metod přípravy nanomateriálů a studia jejich elektrochemických vlastností pomocí technik magnetronového naprašování, rotační diskové elektrody (R/RDE), cyklické voltametrie, techniky limitujícího proudu a potenciostatické elektrochemické impedanční spektroskopie včetně jejich testování ve vodíkových palivových článcích a vodních elektrolyzérech. Výhodou jsou zkušenosti s vývojem měřící elektroniky, firmwaru a softwaru.

Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky, cvičení a praktika v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Do budoucna se očekává aktivita při získávání grantových prostředků.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO POZICE ODBORNÝCH ASISTENTŮ

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní vědecké a pedagogické praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (podle Web of Science),
  • seznam příspěvků na vědeckých konferencích v oboru
  • seznam vedených projektů

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 30. září 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 13. 7. 2022