V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických vědeckých pracovníků
s termínem podání přihlášek 30. září 2022


Fyzikální sekce


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika pevných látek

Kód pracovního místa: 202209-VP2-KFNT1

Kvalifikační a jiné předpoklady: Požadován je akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru fyzika kondenzovaných látek a praktické zkušenosti s experimenty supratekutosti a kvantové hydrodynamiky. Design a příprava mikrofluidických/mikromechanických nástrojů pomocí litografických technik a jejich praktické využití je vítáno. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v této oblasti v recenzovaných časopisech a seznam svých publikací přiloží k přihlášce. Uchazeč by měl být schopen samostatné práce s lázňovými heliovými kryostaty a rozpouštěcím refrigerátorem a musí být obeznámen s nízkoteplotní termometrií a standardním nízkoteplotním přístrojovým vybavením jako heliový hledač netěsností, fázově citlivé zesilovače a teplotní kontrolery.

Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky nebo cvičení v českém/slovenském a anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

Kód pracovního místa: 202209-VP2-KFNT2

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme praktické zkušenosti s charakterizací materiálů pomocí jaderné magnetické rezonance (NMR) a také se sofistikovanou analýzou a interpretací NMR dat. Výhodou jsou zkušenosti s výzkumem organických materiálů. Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a že svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Dále je požadován pozitivní vztah uchazeče k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést přednášky, cvičení a praktika v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské a diplomové práce. Do budoucna se očekává aktivita uchazeče při získávání grantových prostředků.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře didaktiky fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru didaktika fyziky na 40% pracovní úvazek

Kód pracovního místa: 202209-VP2-KDF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Požadován je titul Ph.D. v oblasti didaktiky fyziky a hluboké znalosti jak českého, tak mezinárodního kontextu přírodovědného vzdělávání. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval svůj výzkum v oblasti didaktiky fyziky se zaměřením na fyzikální kurikulum. Seznam relevantních publikací přiloží k přihlášce. Požadujeme schopnost kombinovat jak výzkumné, tak pedagogické aktivity, včetně vedení bakalářských a diplomových prací. Pro tuto pozici je nutná plynulá znalost českého jazyka.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


OBECNÉ POKYNY

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe včetně pedagogických aktivit
  • seznam publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru
  • V případě pozic 202209-VP2-KFNT1 a 202209-VP2-KFNT2 je požadován také přehled citační odezvy (podle Web of Science); navíc uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy od mezinárodně uznávaných odborníků v oboru. V předmětu zprávy je třeba opět uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Termín pro podávání přihlášek: 30. září 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 13. 7. 2022