V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 12. 11. 2020


Docent/ka na Katedře Fyziky nízkých teplot v mzdové třídě AP3 v oboru fyzika nízkých teplot se zaměřením na výzkum supratekutosti a kvantových jevů v kapalném heliu

Kód pracovního místa: 202011-AP3-KFNT

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika nízkých teplot se zaměřením výzkum proudění v kapalném héliu, studium supratekutosti a kvantové turbulence.

Kvalifikační předpoklady: Docent v oboru fyzika kondenzovaných látek, expertíza v oblasti fyziky nízkých teplot, kryogenních kapalin, supratekutosti a kvantové turbulence. Prokázaná publikační činnost v daném oboru v impaktovaných periodikách. Uchazeč by měl být schopen vést výuku jak v českém tak v anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 12. 11. 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 14. 10. 2020