Zahraniční studium


Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmu+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Byla spuštěna možnost on-line registrace pro zájemce o výjezdy v akademickém roce 2018/2019. Konkurzy se uskuteční v dubnu 2018. Přihlášky do konkurzu je třeba předat garantům dohod do 15. 4 .2018. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Pro zájemce o praktické stáže v akademickém roce 2018/2019: do 19. 5. 2018 je nutné kontaktovat fakultního koordinátora O. Pangráce a následně dodat podrobnější informace ke stáži. Výběr studentů proběhne na přelomu května a června.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

titulek
Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny konkurzy pro studijní pobyty a praktické stáže v akademickém roce 2018/2019

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
University of Zurich – Summer School Podání žádosti   30. 4. 2018 Informace naleznete na webových stránkách University of Zurich či v přiloženém letáku zde.
Fond mobility – jarní kolo 2018 Podání žádosti 20. 3. 2018 29. 3. 2018 Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. V tištěné podobě není nutné dokumenty zasílat.
Studium v Čínské lidové republice – stipendijní nabídka Podání žádosti   19. 2. 2018 Podrobnější informace naleznete v tomto dokumentu.
Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ Podání žádosti   20. 4. 2018 Jedná se o programy: stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018), program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů), program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).
Stipendia Schnabel Stiftung – Univerzita Hamburg Podání žádosti 22. 2. 2018 1. 3. 2018 Stipendium je ve výši 800 EUR na měsíc a je udělováno na 4 měsíce. Pobyt je možné zahájit v termínu duben – květen. Doktorandi si musí zajistit souhlas od pedagoga Uni Hamburg, že je přijímá a bude se jim věnovat po dobu pobytu. Požadované materiály: motivační dopis v NJ či AJ, potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma Supplement, doporučující dopis pedagoga příslušné fakulty UK v NJ či AJ, akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg, vyplněný formulář viz příloha.
Polsko – stipendia na základě mezivládní dohody Podání žádosti   28. 2. 2018 Jedná se o studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky.
Stipendia na Pekingský technologický institut Podání žádosti 12. 2. 2018 16. 2. 2018 Žádost musí potvrdit Oddělení pro pro vědu a zahraniční styky.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.