Fond Karla Urbánka

pro studijní pobyty v akademickém roce 2024/2025

 1. Fond Karla Urbánka (dále jen Fond) je zřízen za účelem podpory studia studentů MFF UK odborných doktorských programů, akreditovaných na MFF UK, na amerických univerzitách nebo výzkumných institucích.
 2. O podporu může žádat student uvedených doktorských studijních programů v prezenční nebo kombinované formě studia, který k datu uzávěrky pro podávání žádostí absolvoval zkoušku z angličtiny.
 3. Podpora z prostředků z Fondu je omezena na úhradu cestovních a pobytových nákladů vybraných uchazečů formou cestovních příkazů nebo faktur za ubytování, případně formou stipendia. Prostředky Fondu nemohou být použity k úhradě školného. Shora je výše podpory ohraničena částkou 22.000 USD.
 4. Délka studijního pobytu hrazeného z prostředků Fondu je minimálně jeden semestr, maximálně jeden akademický rok.
 5. Žadatel spolu se žádostí o poskytnutí podpory z fondu předloží:
  1. CV uchazeče,
  2. podrobný studijní plán pro dobu pobytu v USA,
  3. jméno a stručné CV pracovníka, který garantuje vědeckou část projektu na americké straně,
  4. ekonomickou rozvahu, ze které vyplyne požadovaná výše podpory; rozvaha bude zahrnovat nejen prostředky požadované z Fondu, ale i další (vlastní prostředky, prostředky Fondu mobility UK atd.), pokud jsou sdruženy k úhradě pobytu,
  5. vyjádření přijímající instituce v USA, že navrhovaný studijní plán je možné realizovat,
  6. a případně potvrzení, že instituce v USA poskytne uchazeči na jeho pobyt finanční nebo věcnou podporu, pokud ji ekonomická rozvaha předpokládá.
 6. Veškeré dokumenty zmíněné v předchozím bodě budou předloženy v anglickém jazyce.
 7. Žadatel doručí svou vlastnoručně podepsanou žádost nejpozději do pátku 31. května 2024 na sekretariát děkana MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, nebo elektronicky na e-mail: <Terezie.Pavkova@matfyz.cuni.cz>.
 8. O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan.
 9. Uchazeč, který nebyl vybrán kvůli nedostatku finančních prostředků, se může o podporu ucházet v následujícím kole. Požadované dokumenty musí předložit znovu.
 10. Podporu není možno poskytnout opakovaně.


Praha dne 10. ledna 2024
Čj. UKMFF/12078/2024


Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK