Promoce

Na začátku i v průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány fotografické, filmové a zvukové snímky, popř. videozáznamy.

Nebude-li některý z účastníků souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu, může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného nebo podobného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.


Sponse absolventů bakalářského studia UK

Český text

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás s žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o niž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak od vás vyžaduje příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY:
především, že uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy;

dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a úhony;

konečně, že znalosti, které vám vaše fakulta poskytla, budete užívat v souhlasu se zásadami, jež tato fakulta a naše univerzita vyznává, a vždy pouze ve prospěch lidstva a lidských bytostí.

Já, řádně ustanovený promotor, přijímám tento váš slib podáním ruky a z moci svého úřadu vás tím činím bakaláři, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady bakalářů. Na doklad toho vám předám do rukou vaše diplomy s pečetí Karlovy univerzity.

Latinský text

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides, est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet Universitas, cuius
membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR:
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis Universitatisque iussa sequentes, humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.

Ergo ego promotor rite constitutus vota vestra dextra data probans vos ex decreto ordinis mei baccalarios creo, creatos renuntio omniaque baccalarii iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.


Sponse absolventů magisterského studia UK

Český text

Vážení diplomanti, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom Vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od Vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od Vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY:
především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto universitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy;

dále, že hodnost, kterou Vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony;

konečně, že se budete věnovat s neúnavnou pílí přírodovědným a humanitním studiím, matematice a fyzice, ne pro špinavý zisk, ani pro získání prázdné slávy, ale pro to, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.

Slibujete to na své dobré svědomí?

SLIBUJI!

Nic již tedy nebrání tomu, abychom Vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Pročež já, řádem ustanovený promotor, Vás z moci svého úřadu ustanovuji magistry, Vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji Vám všechna práva a výsady magistrů. Na doklad toho Vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Karlovy university.

Latinský text

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR: (všichni povstanou)

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia mathematica et physica impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.

Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini? (absolventi jednotlivě přísahají na žezlo)

SPONDEO AC POLLICEOR

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.

Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei magistros creo, creatos renuntio omniaque magistri iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Univesitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.