Promoce

Na začátku i v průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány fotografické, filmové a zvukové snímky, popř. videozáznamy.

Nebude-li některý z účastníků souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu, může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného nebo podobného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.

 
 

Slib absolventů magisterského studia

Latinský text slibu absolventů magisterského studia zní:

„Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur: (všichni povstanou)

  • primum vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;
  • dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;
  • postremo studia mathematica, physica et informatica impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.

Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?“

„Spondeo ac policeor.“ (Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo.)

„Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.

Ergo ego, promotor rite constitutus, vos ex decreto ordinis mei magistros creo, creatos renuntio omniaque magistri iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Univesitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.“

Český ekvivalent slibu absolventů magisterského studia zní:

„Vážení studenti, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění tuto hodnost udělili.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

  • především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy;
  • dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony;
  • konečně, že budete s neúnavnou pílí usilovat o rozvoj a pokrok v matematice, fyzice a informatice, a to nikoli pro špinavý zisk, ani pro získání prázdné slávy, ale proto, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.

Zavazujete se k tomu a slibujete to podle svého nejlepšího přesvědčení?“

„Slibuji!“

„Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Proto já, řádně ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu tímto jmenuji magistry, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna magisterská práva a výsady. Na doklad toho vám předávám do rukou tyto diplomy opatřené pečetí Karlovy univerzity.“