prof. František Záviška

ŽIVOT A DÍLO


1885/6 - 1889/90 základní škola ve Velkém Meziříčí
1890/91-1894/95 c. k. státní gymnasium v Třebíči, 1. - 5. třída
1895/96-1897/98 c. k české vyšší gymnasium v Brně, 6. - 8. třída
1898/9-1902/3 posluchač filosofické fakulty české univerzity v Praze, studium matematiky a fyziky
od 1898 člen Jednoty českých (čs.) matematiků a fyziků
(15. 12. 1916 zvolen zakládajícím, 31. 1. 1930 čestným členem,
1904 - 1906 náhradník ve výboru, 1912 člen fyzikální sekce vědecké rady, 1925 - 1945 člen výboru: 1928 - 1942 hlavní knihovník, 1942 až 1945 předseda Jednoty; 1921 - 1941 (tj. do zastavení vydávání časopisu za války) člen redakce Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky (1934 - 1937 hlavní redaktor fyzikální části)
1900/01 - 1902/03 asistent Fyzikálního ústavu na nově zřízené české technice v Brně
(kam odešel s prof. F. Koláčkem, který se však po roce vrátil na českou univerzitu do Prahy, jeho nástupcem se stal Vl. Novák)
1902,15. 12. dosáhl učitelské způsobilosti vyučovat matematice a fyzice na vyšších gymnasiích
1903, 1. 6. promován doktorem filosofie: disertační práce "Verifikace Fresnelových zákonů dvojlomu u dvouosých krystalů" (publikována v Rozpravách II. tř. České akademie 11, 1902, č. 26, 19 s. )
1903, říjen návrat na českou univerzitu v Praze:
1904 - 1906 výpomocným asistentem Fyzikálního ústavu (přednosta prof. Č. Strouhal)
1906, 11. 4. habilitován z teoretické fyziky: habilitační práce "O polarisaci hraničných čar totální reflexe" (publikována v Rozpravách II. třídy České akademie 12, 1903, č. 15, 29 s.)
1906/07 studijní pobyt v Cavendishově laboratoři v Cambridgi, Anglie: práce "O vlivu silného Roentgenova záření na kondensaci vodních par" (dokončená ve Fyzikálním ústavu české univerzity v Praze a publikovaná v Rozpravách II. třídy České akademie 18, 1909, č. 8, 31 s.)
1908 - 1914 asistent při stolici teoretické fysiky
1912 oženil se s Emilií Škodovou
1914 krátce po narození úmrtí prvního syna
od 1914 člen II. třídy České akademie věd a umění císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (21. 3. 1914 zvolen dopisujícím, 30. 6. 1922 mimořádným a 23. 5. 1924 řádným členem)
1914, 26. 4. jmenován mimořádným profesorem teoretické fyziky (a následně ředitelem Ústavu pro teoretickou fyziku)
1919 úmrtí druhého syna ve věku 4 let
od 1919 člen Královské české společnosti nauk ( 8. 1. 1919 zvolen mimořádným, 9. 1. 1929 řádným členem; v letech 1933 - 1942 tajemníkem II. třídy, resp. zástupcem hlavního tajemníka, 1942 - 1944 hlavním tajemníkem)
1919, 27. 5. jmenován řádným profesorem teoretické fyziky (se zpětnou účinností od 1. 4. 1919)
od 1924 člen Masarykovy akademie práce (znalcem I. odboru přírodovědecko-lékařského zvolen 15. 12. 1924)
1925 "Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační"( JČMF, 1. svazek sbírky Kruh, 166 s.)
1926/27 děkan přírodovědecké fakulty české univerzity v Praze
1927/28 proděkan tamtéž
1933 "Mechanika" (sepsána s užitím druhého vydání Strouhalovy - Kučerovy Mechaniky, 606 s.)
1937 překlad knihy "Philipp Frank: Rozvrat mechanistické fysiky" (JČMF, 11. svazek sbírky Kruh, 57 s.)
1940 k 31. 7. po uzavření českých vysokých škol zproštěn činné služby a dán na dovolenou s čekatelným
1943 "Termodynamika" (JČMF, Knihovna spisů matematických a fysikálních, sv. 20, 192 s.)
1944, 21. 1. zatčen gestapem pro podezření z účasti v odboji (vězněn v Praze a v Brně, poté v koncentračních táborech Mauthausen a Osterode)
1945, 17. 4. zemřel při návratu z koncentračního tábora (pohřben v Gifhornu v Německu, později ostatky převezeny do rodinného hrobu ve Velkém Meziříčí)
1951 "Kinetická theorie plynů" (Praha 1951, 176 s., text podle Záviškova rukopisu doplnil a k vydání připravil M. Brdička)

HLAVNÍ STRÁNKA BIBLIOGRAFIE DOKUMENTY

, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz