Vyhlášení vnitřní soutěže na realizaci TO

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK v souladu s pravidly celouniverzitních Opatření pro Institucionální plán 2021 (IP 2021) a Programem na podporu strategického řízení VŠ 2022–2025 (PPSŘ 2022–2025) vyhlašuje vnitřní fakultní projektovou soutěž na realizaci tzv. tematických okruhů (TO) doplňující celouniverzitní Opatření č. 3, tj. Rozvoj flexibilních forem vzdělávání, zahrnující „Vytváření konkrétních moderních virtuálních studijních opor a jejich užití v rámci studijních programů v rámci povinné a volitelné náplně studijních programů; Vytváření virtuálních studijních materiálů pro oborové CŽV, U3V a veřejnost (např. MOOC UK), popř. SW, HW, licence a pod.“, včetně podpory vzniku elektronických studijních materiálů (e-skript), interaktivních forem výuky, využití distančních forem výuky, elektronické archivace studijních textů apod.

Předložený projekt musí být v souladu s cíli Strategického záměru MŠMT pro oblast VŠ na období od roku 2021 a prioritami dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy a její Matematicko-fyzikální fakulty.

Návrh projektu obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Název projektu.
  • Jméno řešitele (a příp. spoluřešitele) projektu. Řešitelem (i příp. spoluřešitelem) projektu musí být akademický pracovník MFF UK nebo student MFF UK.
  • Cíl(e) projektu.
  • Stručný popis činností vedoucích k naplnění cílů projektu.
  • Popis konkrétních kvantitativních a/nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu, resp. kontrolovatelné výstupy (elektronický učební text, připravenou distanční přednášku, elektronizace studijních materiálů, atp.).
  • Finanční požadavky (NIV) do max. výše 40 000 Kč na projekt a rok.

Předkládané projekty musejí být naplánovány na jednoleté nebo dvouleté období. Popis projektu musí obsahovat stručné charakteristiky současného stavu, cíle a způsoby řešení, popř. sylabus předmětů/kurzů s vyznačenou inovací. Rozpočet projektu musí být plánován na celé období řešení a musí obsahovat  zdůvodnění jednotlivých položek (mzdové prostředky, OON, povinné odvody, materiální náklady a služby, cestovné, stipendia). Režie se u těchto projektů neplánuje. U projektů, které budou realizovány jako dvouleté, musí být žádost rozlišitelná dle jednotlivých let řešení (jak popisem cílů, tak i finančními požadavky). Požadované prostředky se uvádějí v zaokrouhlení na celé tisíce směrem nahoru. Součástí řešení je (každoroční) stručná zpráva o plnění cílů projektu.

V případě plánování tvorby elektronických studijních textů (e-skript) či elektronizace studijních textů je třeba počítat s přípravou pro jejich oficiální e-vydání (např. ve fakultním či univerzitním nakladatelství, tj. uzavření autorské smlouvy).

Předpokládaná částka vyhrazená fakultou na jeden projekt činí nejvýše 40 tis. Kč ročně, celková částka vyhrazená na všechny podpořené projekty v daném roce je 400 tis. Kč.

Návrh projektu v rozsahu maximálně jedné strany A4 a finanční tabulky je nutno podat elektronicky (ve formátu *.doc, *.docx nebo *.pdf) do pondělí 7. 12. 2020 (včetně) na adresu fakultního koordinátora IP doc. RNDr. Pavla Svobody, CSc. <pavel.svoboda@mff.cuni.cz>.

O tom, které projekty budou vybrány k financování, rozhodne vedení fakulty na svém zasedání 16. 12. 2020. Při hodnocení bude dána přednost komplexním projektům. Vedení fakulty si vyhrazuje právo na finanční krácení podpořených návrhů. O výsledku hodnocení podaných projektů budou současně informováni i řešitelé podaných projektů.

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., fakultní koordinátor IP
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci

 

Schválil:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

 

Praha 4. listopadu 2020