Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 4/1999

Inventarizace na MFF v roce 1999

Na základě opatření kvestora Univerzity Karlovy v Praze čj.6109/99-II a v souladu s §§ 29-30 zák.563/1991 Sb. o účetnictví nařizuji provedení inventarizačních prací na MFF za rok 1999. Pro jejich provádění a zpracování stanovuji tento pracovní postup :

1) Investiční majetek (IM) a drobný hmotný investiční majetek (DHIM)

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ze dne 31. prosince 1991 umožňuje podle § 29 účetním jednotkám provést inventarizaci hmotného majetku kromě zásob a peněžních prostředků v hotovosti v delší lhůtě, která však nesmí překročit dva roky. Vzhledem k tomu, že na MFF proběhla inventarizace investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku (viz Příkaz tajemníka č. 7/98) k 30. 9. 1998 využíváme této možnosti a v r. 1999 se nebudou inventury tohoto majetku na pracovištích provádět.

2) Materiálové zásoby ve skladech MFF – k 31. 12. 1999

Na MFF došlo k organizačním změnám na pracovišti 986-Útvar skladů a dopravy k 30.6.1999. Ve skladech proto proběhly mimořádné inventury k tomuto datu (viz Příkaz tajemníka č.2/99). Inventury se týkaly následujících skladů :

  • sklad drahých kovů
  • sklad hutní
  • sklad kancelářských potřeb
  • sklad všeobecný
  • sklad ochranných pomůcek
  • sklad hořlavin.

Vzhledem k této skutečnosti již nebudou u výše uvedených skladů prováděny inventury k 31.12.1999.

V návaznosti na změnu subjektivity MFF byla nařízena i mimořádná inventura prodeje knižních publikací, které pro Matematicko fyzikální fakultu zajišťuje prodejna výpočetní techniky Erudio, s.r.o. Tato inventura byla provedena též k 30. 6. 1999 (viz Příkaz tajemníka č.3/99). Inventura k 31. 12. 1999 se proto nebude již provádět.

Inventury materiálových zásob k 31. 12. 1999 se provedou ve skladech :

  • reprostředisko
  • elektromateriál Karlín
  • armatury
  • drogerie
  • zámečnický Karlín
  • instalatérský Karlín

Postup:

 1. před zahájením inventury předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné prohlášení o tom, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu zásob ke dni inventarizace odevzdali k zaúčtování. Všechny příjemky a výdejky musí být též zachyceny ve sjetinách
 2. v prohlášení uvedenou číslo poslední příjemky a výdejky
 3. DIK provede fyzickou inventuru (přepočítáním, převážením, přeměřením) a odsouhlasí stav materiálových zásob se sjetinou.
 4. předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu zjištěných materiálů a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do 7. ledna 2000.

3) Drahé kovy a předměty z drahých kovů-týká se operat.evid.na pracovištích k 31.12.1999

Fyzickou inventuru drahých kovů provedou zaměstnanci jednotlivých pracovišť na základě pověření vedoucího. Podkladem pro inventarizaci bude operativní evidence těchto předmětů, doplněná o nákup nebo spotřebu k 31.12.1999. Předměty jsou vedeny buď na osobní kartě uživatele a nebo v sešitě, kde jsou potvrzeny podpisem. Pověřený pracovník po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, který musí být na pracovišti řádně uložen a bude k dispozici pro případ kontroly.

Likvidace drahých kovů a předmětů z drahých kovů musí být prováděna v souladu s Dodatkem k pokynu tajemnice č.6/1997.

4) Inventura pokladní hotovosti a stravenek

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku. U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek. Na závěr inventury vyhotoví DIK inventarizační zápis a v jednom vyhotovení předá HO-OTE.

5) Dokladová inventura účtů

Dokladová inventura účtů bude provedena k 31. 12. 1999. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis předá v jednom vyhotovení HO-OTE. Před

předáním zápisu OTE projedná předseda DIK závěry z inventury s vedoucím HO. Vedoucí

HO navrhne tajemníkovi MFF odstranění případných nedostatků.

6) Drobný hmotný majetek (dříve PPS) v hodnotě od 500 – 1000 Kč

Pracoviště i nadále tyto předměty povedou v operativní evidenci a to buď na osobní kartě uživatele a nebo v sešitě, kde jsou potvrzeny podpisem. Evidence musí být na pracovišti řádně

uložena, aby byla k dispozici při případné kontrole. V případě likvidace tohoto drobné ho

hmotného majetku dává souhlas vedoucí příslušného pracoviště.

Zápis o provedení inventury na pracovišti s celkovou hodnotou DHM odevzdají pracoviště v jednom vyhotovení HO-OTE do 7. ledna 2000.

7) Zúčtovatelné tiskopisy – podatelna

DIK provede inventuru u hmotně odpovědných osob a vyhotoví inventarizační zápis, který předá HO-OTE do 7. ledna 2000.

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník

Příloha: jmenování DIK

Praha, 17. 11. 1999

Vyřizuje: M.Tomášková