Neplatí od 7. 5. 2018.

Příkaz tajemníka č. 1/2017

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2017

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2017 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce a příkazce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.


 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2017 :
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  Termín: 8. 12. 2017
  Místo předání: Hospodářské oddělení

  Termín: 5. 1. 2018 u nezbytného množství dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2017.

  POZOR: U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet nebo u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady do 18. 12. 2017.


 1. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

  Termín: 16. 12. 2017
  Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)


 1. Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

  Termín: 19. 1. 2018

  V případě, že v roce 2017 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 15. 1. 2018 (písemně, opatřené podpisem).
  Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

  POZOR !!! Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek SMLUVNÍHO VÝZKUMU.


 1. Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období 12/17 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny)

  Termín: 20. 12. 2017
  Místo předání: PERS


V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji interní auditorku.


V Praze dne 10. 11. 2017


Navrhovatel:
Ing. Lanková Dana
Mgr. Jančák Tomáš


Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty