Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 1/2006

K zajištění roční účetní závěrky 2006

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2006 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím 2006:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.
  termín:
  13. 12. 2006
  5. 1. 2007 u dokladů, vzniklých v závěru prosince 2006.
  místo předání:
  hospodářské oddělení.
 2. Předložení veškerých dokladů k vyúčtování přidělených grantů a projektů:
  termín:
  8. 12. 2006
  místo předání:
  hospodářské oddělení.
 3. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních):
  termín:
  10. 12. 2006
  místo předání:
  pokladna fakulty (příp. hospodářské oddělení).

V případě, že v roce 2006 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 5. 1. 2007.

Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. je možné kontaktovat vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných výjimkách rozhoduje tajemník fakulty.

Tento příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů. Kontrolou dodržování tohoto příkazu je pověřena vedoucí hospodářského oddělení.

V Praze dne 14. listopadu 2006

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení Schválil:

RNDr. Petr Karas, tajemník MFF