Příkaz děkana č. 9/2014

Změna názvu pracoviště

Na návrh vedoucího pracoviště a na doporučení kolegia informatické sekce měním s účinností ode dne 1. ledna 2015 dosavadní název Kabinetu software a výuky informatiky na název

Katedra softwaru a výuky informatiky

(Department of Software and Computer Science Education).

Navrhovatel: doc. RNDr. O. Čepek, Ph.D., proděkan pro informatickou sekci.

Příkaz byl schválen dne 3. 12. 2014,
vydán dne 15. 12. 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK