Neplatí od 28. 11. 2013.

Příkaz děkana č. 9/2013

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2013

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s dopoledním programem v Majakovského, Raisově a Společenském sále Národního domu na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, a s odpoledním programem v budovách na Malostranském náměstí 25 (Praha 1) a v areálu Karlov, Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 (Praha 2). V rámci Dne otevřených dveří se jako doprovodná akce koná MFF UK FotoFest.

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda:

 • PhDr. Alena Havlíčková (OVVP)

místopředsedové:

 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM) – koordinátor dopoledního programu v Raisově a Majakovského sále Národního domu na Vinohradech a odpoledního programu oboru Fyzika na Karlově;
 • Mgr. Luboš Veverka (OMK) – koordinátor dopoledního programu ve Společenském sále Národního domu na Vinohradech.

členové:

 • zástupce SKAS (Mgr. Tereza Bártlová);
 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSVI) – koordinátor doprovodného programu oboru Informatika a workshopů, odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • Mgr. Martin Děcký (KDSS) – koordinátor odpoledního programu MFF UK FotoFestu;
 • Ing. Martina Dobroňová (OMK, OVVP);
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM) – koordinátor odpoledního programu oboru Matematika na Malostranském náměstí;
 • Mgr. Pavol Habuda (OVVP);
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL);
 • Jana Ježilová (sekretariát);
 • RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. (KVOF) – koordinátor dopoledního programu MFF UK FotoFestu;
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML) – koordinátor odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM) – koordinátor odpoledního programu oboru Fyzika na Karlově;
 • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT) – koordinátor odpoledního programu trojských pracovišť oboru Fyzika na Karlově;
 • RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., koordinátor pro program učitelství.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 ruším výuku v posluchárnách a v Refektáři (včetně. Malé auly):

 • F1 od 12:20 do 16:30 hod.
 • F2 od 12:20 do 16:30 hod.
 • S3 od 12:20 do 17:10 hod.
 • S4 od 12:20 do 17:10 hod.
 • SW2 od 12:20 do 17:10 hod.
 • SW1 od 12:20 do 17:10 hod.
 • S9 od12:20 do 17:10 hod.
 • S11 od12:20 do 17:10 hod.
 • S10 od 10:40 do 17:10 hod.
 • Refektář od 12:20 do 17:00 hod.
 • Malá aula od 12:20 do 17:00 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8:00 do 12:00 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Program MFF UK FotoFestu bude probíhat ve Společenském sále ND od 8:30 do 11:30 hod. a slavnostní vyhlášení MFF UK FotoFestu a představení kalendáře MFF UK pro rok 2014 bude od 11:35 do 12:00 hod. v Majakovského sále ND.

Jednotlivá pracoviště a koordinátor MFF UK FotoFestu nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v Raisově sále a Společenském sále ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy paní Janě Ježilové, sekretariát tajemníka (linka 1291) a v kopii paní Ing. Martině Dobroňové (OMK a OVVP, linka 1661) nejpozději do 7. 11. 2013, dále nahlásí vedoucí pracovišť a koordinátor dopoledního programu MFF UK FotoFestu jméno kontaktní osoby pro dopolední program v Raisově a Společenském sále, upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa) a uvede, zda se jedná o zaměstnance, studenta nebo doktoranda.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9:00 hod. děkan fakulty prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Od 9:10 do 9:40 hod. vystoupí s přednáškou „Co mají společného zebry, sudoku a lineární rovnice?“ matematik Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Od 10:20 do 11:30 hod. budou proděkan pro koncepci studia doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti doc. RNDr. František Chmelík, CSc. a garanti studijních programů spolu se zástupci SKAS a KaM (Koleje a menzy) informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků, týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.

Stánek OVVP a Propagační komise v předsálí informačního centra (Raisův sál ND) budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů pod dohledem Mgr. Pavla Habudy.

Prodej vybraných titulů z produkce Matfyzpress v předsálí Majakovského sálu ND zajistí vedoucí Matfyzpressu. Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem ND, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc., Ph.D., PhDr. Alenu Havlíčkovou ve spolupráci s Mgr. Lubošem Veverkou a paní Janu Ježilovou.

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena ve středu 27. 11. 2013 odpoledne mezi 14:00 až 16:00 hod. Odvoz materiálů podle požadavků, soustředěných u paní Jany Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách z vrátnic na jednotlivých budovách. Za koordinaci zodpovídá Jana Ježilová a Ing. Martina Dobroňová (veškerý materiál musí být v Raisově sále ND dne 28. 11. 2013 do 7:30 hod.). Centrální doprava materiálů z ND po skončení programu bude zabezpečena dne 28. 11. 2013 od 12:10 hod. Zodpovídá paní Jana Ježilová a Ing. Martina Dobroňová ve spolupráci s koordinátory MFF UK FotoFestu a Mgr. Pavolem Habudou.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF UK i před ND zajistí Mgr. Pavol Habuda ve spolupráci s řidičem externí dopravy, Janou Ježilovou a Ing. Martinou Dobroňovou.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí a nahlásí nabídky svého pracoviště do odpoledního programu DOD (přednášky, exkurze, workshopy na příslušných budovách) do úterý 22. 10. 2013, a to koordinátorům programů sekcí a budov. Zájemci o studium na MFF UK by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) na MFF UK.

Koordinací příprav, zahájení a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách prověřuji:

 • RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., pro program učitelství,
 • doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc., doc. RNDr. Josefa Pešičku, CSc., RNDr. Vojtěcha Hanzala a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. pro program Fyzika, který v tomto roce proběhne na Karlově,
 • Mgr. Vladana Majerecha, Dr. pro doprovodný program Informatika v posluchárně S3 a Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. pro doprovodný program Informatika v posluchárnách S11, SW1 a SW2 a na chodbách 1. a 3. patře v budově na Malostranském náměstí 25,
 • doc. RNDr. Jiřího Felcmana, CSc. pro program Matematika v posluchárně S4 v budově Malostranské náměstí 25,
 • Mgr. Martina Děckého a Annu Kotěšovcovou pro odpolední doprovodný program MFF UK FotoFestu v posluchárnách S9 a S10 (resp. Malé aule) v budově na Malostranském náměstí 25.

Informace o studiu bude také poskytovat ve svých úředních hodinách studijní oddělení MFF UK v budově Ke Karlovu 3. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

Informační servis zajistí v odpoledním programu studentští informátoři ve vstupních prostorách fakultních budov Ke Karlovu 5 a na Malostranském náměstí 25.

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2013 i za jeho vyhodnocení zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková, Mgr. Luboš Veverka a Mgr. Pavol Habuda.

Za propagaci DOD a MFF UK FotoFestu na středních školách formou informace v hromadné korespondenci, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci (do 4. 11. 2013) zodpovídají za OVVP Mgr. Pavol Habuda (HK) Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (databáze AESOP), za OMK Mgr. Luboš Veverka a BcA. Luboš Svoboda (medializace, tiskoviny, webová prezentace a inzerce). Koordinátoři sestaví program v budovách z nabídky, kterou jim nahlásí vedoucí pracovišť, do úterý 22. 10. 2013, a odevzdají ho na OVVP Mgr. P. Habudovi do čtvrtka 24. 10. 2013 do 15:00 hod. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 27. 10. 2013, poté bude program předán do tisku a rozeslán na střední školy.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby, apod.) zodpovídá vedoucí správy budov.

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídají Mgr. P. Habuda, ve spolupráci s RNDr. Vojtěchem Hanzalem, a Mgr. Luboš Veverka.

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

Příkaz byl schválen dne 4. 9. 2013, vydán dne 9. 9. 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK