Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 8/1996

Závěry prohlídky zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární prevenci

V Praze dne 7. 5. 1996

Při prohlídce jednotlivých objektů MFF UK byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je obsažen v příloze.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF UK, jichž se zjištěné závady týkají, aby zajistili odstranění závad v daných termínech a neprodleně o tom podali písemnou zprávu technikovi BOZP a PO p. L. Hájkovi.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK

Za správnost:
L. Hájek, l. 1471