Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 7/1999

Organizační změna pracovišť děkanátu fakulty

V Praze dne 2. 6. 1999

 

Čj. 83/TP/MFF

V souvislosti s rekonstrukcí kotelny a otopného systému v budově fakulty Sokolovská 83, 186 00 Praha 8, a přehodnocením dopravního a skladového hospodářství Matematicko-fyzikální fakulty vyhlašuji tyto organizační změny:

  1. Zrušuji systemizované pracovní místo strojníka topných zařízení-provozního zámečníka (mimo topnou sezónu) v útvaru správa budov.
  2. Zrušuji útvar skladů a dopravy (ÚSD) jako samostatnou jednotku s tím, že zaniká systematizované pracovní místo vedoucího ÚSD, systemizované pracovní místo skladníka-řidiče a systematizované pracovní místo operátora skladování III.

Zbývající systemizovaná pracovní místa tohoto útvaru nově zařazuji takto:

Skladový referent se převádí do útvaru správy budov, řidič se převádí na děkanát – sekretariát děkana.

 

Tyto organizační změny nabývají účinnosti dnem 1. července 1999.

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF