Neplatí od 31. 1. 2018.

Příkaz děkana č. 7/1996

Počítačová učebna v Troji

V Praze dne 30. 4. 1996

Po projednání v kolegiu děkana zprošťuji ke dni 30. dubna 1996 Kabinet výuky obecné fyziky péče o správu počítačové sítě v doméně Troja a péče o počítačové učebny v Troji.

S účinností od 1. května 1996 pověřuji péčí o uvedená zařízení katedru elektroniky a vakuové fyziky. Vedoucí KVOF a KEVF zabezpečí, po vzájemné dohodě, převod investičního a neinvestičního majetku mezi oběma pracovišti. Potřebné dislokační změny budou řešeny zvláštním příkazem.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK