Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 5/1999

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 10. května 1999

Při prohlídce jednotlivých objektů fakulty byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je obsahem přiloženého zápisu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku podali písemnou zprávu referentovi PO a BOZP p. Leoši Hájkovi.

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF

Za správnost:
L. Hájek, l. 1471

Příloha: Zápis z jednání komise požární ochrany a BOZP