Neplatí od 18. 4. 2018.

Příkaz děkana č. 10/2017

Rozpočtové provizorium


Obsah:
I. Rozsah platnosti
II. Omezení čerpání prostředků
III. Účinnost a kontrola


I. Rozsah platnosti

V souladu s článkem 49 Statutu UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky zodpovědné za dílčí rozpočty v hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost).
Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.


II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2017 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2017). K překročení mzdového limitu může dojít v důsledku navýšení minimálních mezd. O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2017 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2017).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria realizovány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
  8. Veškeré náklady zaúčtované v průběhu tohoto provizoria budou zúčtovány na vrub příslušných zdrojů po schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF UK.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu MFF UK pro rok 2018 Akademickým senátem MFF UK.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá interní auditor.


Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení.
Příkaz byl schválen dne 13. 12. 2017.
Vydán dne 15. 12. 2017.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK