Ediční řád ze dne 20. října 2000

Neplatí od 17. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 8/2017.

Univerzita Karlova v Praze

Ediční řád
Matematicko-fyzikální fakulty
ze dne 20. října 2000

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle §27 odst.1 písm.b) a §33 odst.2 písm.g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl.2 odst.6 Statutu Matematicko-fyzikální fakulty usnesl na tomto Edičním řádu Matematicko-fyzikální fakulty, jako na jejím vnitřním předpisu:

§ 1.
 1. Tento řád upravuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Edičního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") zásady ediční činnosti na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen "fakulta") včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen "ediční činnost").
 2. Ediční činnost fakulty je orientována zejména na následující oblasti:
  • studijní a odborná literatura podporující pedagogickou a vědeckou činnost fakulty, případně dalších fakult nebo škol,
  • literatura a informační materiály sloužící k propagaci fakulty.

§ 2.
 1. Vydavatelství odborné literatury a učebních textů MATFYZPRESS (dále jen "vydavatelství") je zařízením fakulty, které zabezpečuje významnou část její ediční činnosti.
 2. V čele vydavatelství stojí vedoucí vydavatelství jmenovaný děkanem fakulty.
 3. Činnost vydavatelství se řídí Statutem vydavatelství.

§ 3.
 1. Ediční komise fakulty (dále jen "komise") je poradním orgánem děkana pro oblast ediční činnosti fakulty. Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty.
 2. Vedoucí vydavatelství je členem komise. Členy komise jsou též zástupci studentské části akademické obce fakulty.
 3. Charakteristiku ediční činnosti fakulty a činnost komise, postup při sestavování edičního plánu fakulty a jeho realizaci včetně příslušných termínů a hospodářských náležitostí vymezují Směrnice pro ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty, které stanoví děkan.
 4. Ve vztahu k edičnímu plánu univerzity respektuje komise čl. 4 Edičního řádu univerzity.

§ 4.
 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 18. října 2000 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity ( §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 20. října 2000. ).
 2. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

RNDr. Oldřich Bílek
předseda akademického senátu
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan