Nisi videro ... non credam

Dokud neuvidím ... neuvěřím


Martin Luxa

Vernisáž se koná 14.2.2017 v 17:00
výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště) a potrvá do 18. 4. 2017

O autorovi:

Ing. Martin Luxa, Ph.D. (*1964) vystudoval inženýrské studium na katedře letadel Strojní fakulty ČVUT v Praze, titul Ph.D. obdržel po obhajobě disertační práce v oboru Termomechanika a mechanika tekutin, rovněž na Strojní fakultě ČVUT. Pracuje v Ústavu termomechaniky AVČR, v. v. i., v současnosti je vedoucím Oddělení Dynamiky tekutin a vedoucím Laboratoře vnitřních proudění. Zabývá především experimentálním výzkumem proudění stlačitelných tekutin se zaměřením na využití optických a zviditelňovacích metod.

O tématu fotografií:

Pozorování proudových polí, zviditelněných v průhledném proudícím médiu různými metodami, otevírá badateli v plné nádheře překrásný a zvláštní svět dynamiky plynů. Svět zaplněný rázovými vlnami, vírovými řadami, smykovými vrstvami, nespojitostmi ...

Minulé i současné generace výzkumníků tomuto kouzlu naplno podléhají. Pokusíme-li se o krátký a neúplný pohled do historie tohoto oboru v Čechách, musíme si připomenout legendární pokusy prof. Ernsta Macha, který stínovou metodou zviditelnil proudové pole okolo letícího projektilu, vystřeleného z rakouské armádní pušky. S rozvojem dynamiky plynů dochází zejména v druhé polovině minulého století i k rozvoji vhodných výzkumných metod. Zviditelňovací metody využívané při studiu proudění stačitelných tekutin využívají jednoduché skutečnosti, že při změnách rychlosti či teploty v proudícím médiu dochází ke změnám hustoty a lomivosti světla. Vedle průkopnických činů profesora Macha je dobře připomenout skvělou práci, kterou v tomto oboru uskutečnil na půdě Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého v Praze ing. Jaroslav Kašpar, CSc. Pojmem se stal i prof. Radoš Řezníček, který mimo jiné sepsal skvělou učebnici Vizualizace proudění (Academia, 1972) s podtitulem Optické metody vyšetřování proudění tekutin. A ani výzkumníci v průmyslových závodech nezůstali stát stranou. Například na zkušebně turbín ve firmě Doosan Škoda Power, s.r.o. lze na zdech zahlédnout letité barevné šlírové obrázky pořízené inženýrem Pekárkem a prof. Štastným, které zachycují kondenzační ráz v proudícím vlhkém vzduchu při obtékání profilů turbíny. Využili vlastního optického uspořádání pro barevnou šlírovou metodu, které bylo později dokonce patentováno. Pracoviště Ústavu termomechaniky AVČR, v.v.i. zaujímá v oblasti vizualizace proudění v oboru dynamiky plynů v České republice do určité míry výsadní postavení. Je to způsobeno jednak nepřetržitou kontinuitou využívání optických metod v dynamice plynů (od začátku šedesátých let 20. století), jednak unikátním vybavením Aerodynamické laboratoře v Novém Kníně (např. Machův - Zehnderův interferometr se zorným polem o průměru 180mm).

Vystavené fotografie dokumentují práci výzkumníků Ústavu termomechaniky AVČR, která vznikala z různých pohnutek. Často se jednalo o pokusy, které měly pomoci ozřejmit některé základní fyzikální jevy v proudění stlačitelné tekutiny. Někdy šlo o modelování proudění kanály, které vycházelo z reálných potřeb průmyslu. Řada vystavených fotografií by nikdy nevznikla, nebýt spolupráce s plzeňskou továrnou na parní turbíny Doosan Škoda Power, s.r.o. Snad lze dokonce říci, že spolupráce s průmyslovými závody má zvláštní půvab, neboť pomoc při řešení praktických otázek stavby velkých proudových strojů v sobě skrývá pro výzkumníky nedozírně veliké zdroje inspirace pro vědeckou práci.

Pozvánka