Zemřela prof. Jitka Dupačová

4. ledna 2016
Dne 4. ledna 2016 zemřela ve věku 76 let prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulou se koná v pátek 8. ledna 2016 ve 12:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 4. ledna 2016 zemřela ve věku 76 let

prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.,

profesorka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, proděkanka MFF UK 1979 – 1985, dlouholetá členka katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK, vedoucí oddělení ekonometrie 1986 – 2004.

Profesorka Dupačová patřila k zakladatelům a čelným badatelům v oblasti stochastické optimalizace a ekonometrie, byla autorkou více než 150 významných a často citovaných vědeckých publikací, tří monografií a řady vysokoškolských skript.

Mezinárodní společnost stochastického programování jí v roce 2004 udělila pamětní plaketu jako jednomu z dvanácti celosvětových zakladatelů oboru. Byla řešitelkou a spoluřešitelkou řady tuzemských a mezinárodních vědeckých i aplikačních projektů. Dosáhla nejen skvělých vědeckých výsledků, ale byla i velice aktivní a iniciativní v rámci mezinárodních i tuzemských odborných společností. Aktivně pracovala i v organizačních a programových výborech mnoha mezinárodních konferencí. Vedla kurzy a přednášky na řadě zahraničních univerzit.

Profesorka Dupačová se výrazně podílela na rozvoji studijního oboru ekonometrie na MFF UK. Založila a desítky let vedla odborný seminář Stochastické programování a aproximace. Vybudovala doktorské studium v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Sama úspěšně vyškolila na 15 doktorandů, včetně několika zahraničních, z nichž někteří jsou úspěšnými vědci a vysokoškolskými pedagogy, další se stali úspěšnými manažery a předními odborníky ve finančním sektoru doma i v zahraničí. Za její vědeckou a pedagogickou činnost jí byly uděleny obě pamětní medaile MFF UK.

Odchodem profesorky Jitky Dupačové ztrácí MFF UK a celá česká matematická a ekonometrická komunita výraznou osobnost a výjimečnou kolegyni, která práci pro fakultu zasvětila celý život.

Poslední rozloučení se zesnulou se koná v pátek 8. ledna 2016 ve 12:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2