Zemřela docentka Jaroslava Kalvová

13. ledna 2020

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 10. ledna 2020 zemřela doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., emeritní pracovnice Katedry fyziky atmosféry.

Paní doc. Jaroslava Kalvová spojila celý svůj dlouhý a bohatý profesní život s Matematicko-fyzikální fakultou. Po absolvování studia a tehdejší vědecké aspirantury zde v letech 1966–1998 působila jako vědecká pracovnice, v roce 1998 se habilitovala a posléze zastávala pozici docenta meteorologie, od roku 2005 jako emeritní pracovnice fakulty. Jejím působištěm byla nynější Katedra fyziky atmosféry, kde ještě nyní na podzim aktivně přednášela, účastnila se výzkumu a připravovala publikační výstupy. Paní doc. Kalvová se zaměřovala zejména na teorii klimatu, analýzy dějů v komplexním klimatickém systému, klimatické modelování a problematiku vývoje zemského klimatu a klimatických změn. Její práce se významně orientovaly na témata úzce související s dnes aktuální problematikou vlivu člověka na klima a jeho změny. Právě v těchto oblastech byla paní doc. Kalvová špičkovou vědeckou osobností, která se po několik desítek let zcela podstatnou měrou podílela na rozvoji a směřování československé a české klimatologie a zásadně přispěla k její dnešní světové úrovni.

Paní doc. Kalvová byla všeobecně uznávána a vysoce oceňována jako vynikající expertka v obtížné tematice matematického modelování klimatu a interpretací jeho výsledků z hlediska hodnocení přírodních i antropogenních vlivů na klimatické poměry v rozsáhlé škále prostorových měřítek a vytváření vývojových scénářů klimatu. Paní doc. Kalvová za sebou také zanechává neobyčejně výraznou stopu na poli progresivního rozvoje statistických metod a jejich aplikací v meteorologii a klimatologii, a to především ve vztahu k analýzám a interpretacím mimořádně rozsáhlých a složitě strukturovaných datových souborů charakterizujících široké spektrum meteorologických a klimatologických procesů a jejich komplikovaných vzájemných vazeb.

Zcela mimořádný byl osobní přínos paní doc. Kalvové v oblasti vysokoškolské výuky a výchovy odborných a vědeckých pracovníků v meteorologii a klimatologii. Byla vysoce ceněnou přednášející, organizátorkou a vedoucí studentských seminářů. Paní doc. Kalvová byla nesmírně obětavou, náročnou a velice výkonnou vedoucí dlouhé řady diplomových prací a doktorských dizertací. Svojí neobyčejně rozsáhlou, iniciativní a nezištnou pedagogickou činností zásadně zformovala několik generací klimatologů. Paní doc. Kalvová se rovněž aktivně účastnila nespočtu popularizačních akcí pro veřejnost, dlouhodobě se zapojovala do programů Univerzity třetího věku a do mnoha dalších zájmových a vzdělávacích akcí organizovaných pro střední i základní školy. Paní doc. Kalvová tak zůstane po dlouhou dobu zapsána v paměti nejen našich odborných a vědeckých kruhů, ale jistě i ve vědomí mnoha zájemců o meteorologii a klimatologii z široké veřejnosti.

Poslední rozloučení se zesnulou se koná
v pátek 17. ledna 2020 ve 13:00 hodin
ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2