Zemřel profesor Rudolf Hrach

4. ledna 2019

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. prosince 2018 zemřel náhle ve věku 75 let prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.

Profesor Rudolf Hrach byl zakladatelem a vedoucí osobností oboru počítačového modelování ve fyzice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde působil nepřetržitě více než 50 let. Jeho profesionální život byl vždy úzce spjat s jednou z největších kateder fakulty, Katedrou fyziky povrchů a plazmatu. Díky svému zaměření propojoval organicky oba směry, které jsou v současném názvu katedry, ale jeho činnost přesahovala i do jiných oborů včetně matematických.

Během své všestranné pedagogické činnosti prof. Hrach vytvořil a přednášel řadu kurzů, které neustále modifikoval a obměňoval tak, jak to vyžadoval pokrok výpočetní techniky i jednotlivých fyzikálních disciplín. Vychoval mnoho diplomantů a doktorandů, kteří působí nejen na českých i zahraničních vysokých školách a výzkumných ústavech, ale i v nejrůznějších finančních institucích. Dlouhá léta působil jako vedoucí rady doktorského studijního oboru F11 – Matematické a počítačové modelování. Není možno pominout ani jeho pedagogické působení na dalších školách jako například na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jeho vědecká činnost byla vždy úzce spjata s činností pedagogickou a vytvářela most mezi tak rozdílnými obory jako jsou fyzika plazmatu a fyzika povrchů nebo tenkých vrstev. Tuto univerzalitu vysoce oceňují nejen jeho bývalí i současní žáci, ale i kolegové, kterým vždy ochotně pomáhal při řešení jejich problémů.

Profesora Hracha jsme znali jako nesmírně pracovitého a houževnatého člověka, kterému byla vlastní na jedné straně skromnost, na druhé straně kritičnost, jež spolu s nesporným nadáním, pílí a vytrvalostí tvořily základní předpoklady pro jeho životní úspěch.

Profesor Hrach nás opustil uprostřed činorodé práce a ztrácíme v něm mimořádného člověka, který se natrvalo zařadil mezi význačné osobnosti Matematicko-fyzikální fakulty.


Na přání zesnulého se poslední rozloučení koná v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel.


Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan