Zemřel profesor Karel Vacek

24. února 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 19. února 2021 zemřel ve věku 90 let prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc., profesor Univerzity Karlovy a emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Karel Vacek se narodil 4. srpna 1930 v Havlíčkově Brodě. Po maturitě na tamním gymnáziu nastoupil v Praze ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor fyzika-chemie. V roce 1954 započal svou akademickou dráhu na tehdy čerstvě založené Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Této instituci pak zůstal věren po celý svůj profesní život. Začínal jako člen Fyzikálního ústavu UK, později inicioval založení Katedry fyziky pro přírodovědné obory, která se následně transformovala na Katedru chemické fyziky a optiky (dnešní KCHFO). Po stránce profesní se prof. Vacek zabýval nejprve fotochemickými vlastnostmi iontových krystalů, brzy však přešel ke studiu jejich optických vlastností, zejména luminiscence. Na KCHFO se dodnes úspěšně rozvíjí jím založený směr výzkumu, tj. experimentální zkoumání anorganických i organických materiálů pomocí optických metod a laserové spektroskopie.

Prof. Vacek vychoval velký počet diplomantů a doktorandů. Spoluinicioval zrod studijního oboru Chemická fyzika a biofyzika, který na MFF UK úspěšně funguje dodnes. Po pedagogické stránce mu patří též rozhodující zásluha na tom, že do učebních plánů mnoha studijních oborů Přírodovědecké fakulty UK byly zařazeny kurzy fyziky. Sám také po dlouhá léta v těchto základních fyzikálních kurzech pro „nefyziky“ přednášel a je autorem příslušných učebních textů. Za vyvrcholení úspěšné vědecko-pedagogické kariéry prof. Vacka lze považovat období let 1976–1985, kdy působil jako děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK. Výsledky jeho vědecké práce byly oceněny udělením Národní ceny ČSSR roku 1979.

Odchodem Karla Vacka ztrácíme vynikajícího pedagoga, významného vědce a obětavého kolegu, jehož činnost zanechala nesmazatelnou stopu na naší fakultě.

Čest jeho památce.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 26. 2. 2021 v 10:20
v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2