Zemřel profesor Jiří Anděl

5. května 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. dubna 2021 zemřel ve věku 82 let prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty v letech 1993–2012, vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky v letech 1977–1993.

Téměř celý jeho život byl spjatý s Matematicko-fyzikální fakultou. V roce 1956 zde začal studovat obor matematická statistika, o deset let později získal hodnost CSc. Vědeckou přípravu absolvoval na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky pod vedením prof. Hájka a stal se důstojným pokračovatelem Hájkova díla jak v oblasti vědecké, tak pedagogické. Od roku 1965 byl odborným asistentem, v roce 1977 se habilitoval a současně se stal pověřeným a od roku 1981 řádným vedoucím katedry. Tuto funkci vykonával až do roku 1993, kdy převzal roli proděkana pro matematiku a později proděkana pro studijní záležitosti. V roce 1986 byl jmenován profesorem.

Jako studijní proděkan úspěšně provedl fakultu obdobím velkých změn, mezi které patřilo zavedení Studijního informačního systému, kreditního systému, nahrazení pětiletého magisterského studia dvoustupňovým atd. Byl nositelem řady ocenění, mj. Národní ceny České republiky, ceny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, medaile MFF UK 1. stupně, pamětní medaile Universität Dresden, medaile Societas alumnorum at amicorum Universitatis Carolinae. V roce 2015 jej rektor jmenoval emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Prof. Jiří Anděl byl autorem 92 vědeckých publikací zabývajících se zejména statistickou analýzou časových řad, přičemž neopomíjel ani aplikace; napsal několik legendárních učebnic matematické statistiky, které pomohly vychovat celé generace českých statistiků. Téměř 40 let vyučoval na MFF základní kursy matematické statistiky. Jako učitel byl velmi oblíbený, uměl vysvětlit i nejsložitější partie názornou a snadno pochopitelnou formou a rád oživoval výklad zajímavými historkami, na něž jeho bývalí studenti dodnes rádi vzpomínají. Věnoval velkou pozornost i popularizaci statistiky, byl prvním předsedou České statistické společnosti a vydal dvě sbírky zajímavých statistických úloh. Vychoval řadu znamenitých diplomantů a doktorandů, z nichž mnozí působí v oboru dodnes, a tím rozvíjejí a předávají Jiřího odkaz.

Odchodem profesora Jiřího Anděla ztrácí MFF UK, celá česká matematická komunita a všichni, kdo ho znali, výraznou osobnost, laskavého a váženého učitele a především obětavého a poctivého člověka.

Čest jeho památce!

Poslední rozloučení proběhne v Turnově v úzkém rodinném kruhu.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2