Zemřel profesor Jaromír Plášek

27. září 2019

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 25. září 2019 zemřel náhle ve věku nedožitých 70 let prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.

Celý profesní život profesora Jaromíra Pláška byl úzce spjat s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Po absolvování studia fyziky a interní vědecké aspirantury na MFF UK pracoval nepřetržitě ve Fyzikálním ústavu UK, kam nastoupil v roce 1978 jako odborný pracovník. Zde započal svou úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti biofyziky zaměřenou na aplikace optických metod v biomedicínském výzkumu. V průběhu profesního života zastával prof. Jaromír Plášek funkce vedoucího oddělení biofyziky, zástupce ředitele Fyzikálního ústavu UK a v letech 1999-2005 funkci proděkana MFF UK pro vědu a zahraniční styky. Působil též v různých rolích v rámci rektorátu UK. Profesor Plášek byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti biologických aplikací fluorescenční spektroskopie, popularizátorem vědy i vynikajícím a studenty oblíbeným pedagogem. Byl spoluautorem projektu Laboratoře spektroskopie vysokého spektrálního a časového rozlišení, která se stala východiskem mnoha experimentálních zařízení, používaných v současné době k biofyzikálnímu výzkumu na FÚ UK. Profesor Plášek s vysokým entuziazmem vědecky pracoval a pedagogicky působil až do posledních chvil svého života.

Odchodem profesora Jaromíra Pláška ztrácí fyzikální komunita cennou osobnost, významného vysokoškolského pedagoga, vědce a laskavého a vstřícného kolegu.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná
ve středu 2. října 2019 ve 12:00
v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2