Zemřel profesor Jan Malý

30. srpna 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 28. srpna 2021 zemřel ve věku nedožitých 66 let prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., profesor Univerzity Karlovy.

Jan Malý se narodil 18. 10. 1955 v Praze. Studium matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy úspěšně zakončil v roce 1980. V roce 1984 získal na MFF UK hodnost kandidáta fyzikálně matematických věd, v roce 1997 mu byla udělena vědecká hodnost DrSc., v roce 1999 se habilitoval a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. K jeho vědeckým zájmům patřila především matematická analýza, věnoval se zejména reálné analýze, teorii prostorů funkcí, teorii potenciálu, variačnímu počtu a teorii parciálních diferenciálních rovnic.

Jako autor či spoluautor více než stovky vědeckých článků a tří monografií patřil Jan Malý k mezinárodně uznávaným odborníkům. Jeho práce získaly více než 2000 citací. Aktivně se účastnil mnoha desítek prestižních konferencí v oboru, ve většině případů jako zvaný řečník. K mnoha jeho oceněním patří Seniorská cena Učené společnosti ČR, ocenění „William F. Ames JMAA Best Paper Award“ za rok 2013 či jmenování zahraničním členem Finnish Academy of Science and Letters.

Celoživotní odborná dráha Jana Malého byla spjata s MFF UK, kde pedagogicky i vědecky působil nepřetržitě od roku 1984. S velkou chutí se věnoval výchově mladé generace matematiků, a to nejen na MFF UK, ale také na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem; rád přednášel i středoškolským talentům na pravidelných seminářích zaměřených na řešení úloh matematické olympiády.

Odchodem Jana Malého ztrácí matematická komunita zapáleného pedagoga, vynikajícího vědce, výborného kamaráda, nadaného muzikanta a milovníka všemožných výletů. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě univerzity, fakulty, i akademické a vědecké komunity nejen v naší zemi.

Rozloučení s Janem Malým se koná ve čtvrtek 2. září 2021 od 14:20 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

Čest jeho památce.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2