Zemřel profesor Bedřich Sedlák

22. května 2020

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 20. května 2020 zemřel ve věku nedožitých 87 let prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy a děkan MFF UK v letech 1993–1999.

Profesor Bedřich Sedlák byl významnou osobností fyziky, průkopníkem radio­spektro­skopických a jaderných metod charakterizace pevných látek. Jeho profesní život byl bytostně svázán s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Byl zakládajícím členem a vedoucím katedry fyziky nízkých teplot, kde se důsledně věnoval vybudování kryogenní infrastruktury, inicioval zavedení moderních metod Mössbauerovy spektroskopie a pozitronové anihilace ke studiu poruch krystalické mřížky a obohatil techniku jaderné orientace o metodu magnetické rezonance orientovaných radioaktivních jader a o studium spin-mřížkových relaxací.

Jako renomovaný vědec a pedagog se významnou měrou podílel na tvorbě nového vědeckého a pedagogického profilu fakulty. Působil jako člen Akademického senátu MFF UK a po dvě funkční období (1993–1996 a 1996–1999) zastával funkci děkana fakulty. Během této doby se mu podařilo uskutečnit řadu dalekosáhlých opatření rozmanitého charakteru, směřujících jak ke zkvalitnění výuky, tak ke zvýšení objemu a kvality vědeckých výstupů a k citelnému zlepšení funkčnosti a efektivnosti fakultních orgánů. Své odborné, osobní i manažerské kvality později znovu prokázal jako proděkan pro rozvoj MFF UK, kdy vykonal obrovský kus práce při odstraňování následků povodně v roce 2002, zasloužil se o výstavbu fakultního Kryopavilonu vybaveného moderním zkapalňovačem helia a laboratořemi pro soudobou kryogenní fyziku a úspěšně zajistil rekonstrukci historické budovy MFF UK na Malostranském náměstí.

V neposlední řadě se profesoru Sedlákovi podařilo prohloubit zásadním způsobem spolupráci fakulty s ústavy AV ČR a s renomovanými zahraničními pracovišti.

Jeho zásluhy byly v r. 1998 oceněny udělením Zlaté medaile Univerzity Karlovy.

 

Ve vzpomínkách těch, kdo jej znali, zůstává profesor Bedřich Sedlák nezapomenutelnou osobností.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 29. května 2020 v 11:40 hodin
v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2