Zemřel docent Josef Brechler

28. dubna 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 27. dubna 2023 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 68 let doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., bývalý vedoucí a dlouholetý pracovník Katedry fyziky atmosféry MFF UK.

Docent Josef Brechler se narodil 2. 5. 1955 v Chebu, kde prožil svoje dětství a navštěvoval základní a střední školu. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor meteorologie a klimatologie. Od roku 1982 na fakultě pracoval jako odborný pracovník, od roku 1989 jako odborný asistent a v roce 1998 se habilitoval. V letech 2006–2014 působil jako vedoucí tehdejší Katedry meteorologie a ochrany prostředí. V jeho pracovních aktivitách se pozoruhodně snoubila vědecká i pedagogická činnost.

Docent Josef Brechler byl vynikajícím expertem a mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti fyziky mezní vrstvy atmosféry se zaměřením především na fenomén turbulence v atmosférickém proudění nad komplexním povrchem. Byl rovněž průkopníkem studia spekter turbulentních vírů a v nich se uplatňujících energetických transformací. Zkoumané fenomény dokázal rozpracovávat nejen na vysoké teoretické úrovni, ale získaná řešení převáděl i do významných praktických aplikací. Velmi se zasloužil například o pokrok v problematice matematického modelování atmosférického transportu, prostorového rozptylu a transformací antropogenních složek znečištění ovzduší. Těžiště jeho profesního a vědeckého zájmu sice spočívalo v problematice interakce atmosférického proudění se zemským povrchem, dokázal ale řešit i praktické otázky modelování turbulentního proudění v technologických zařízeních. I to ilustruje pozoruhodnou šíři jeho vědecko-technických kompetencí. Ve své pedagogické činnosti významně přispěl k výchově celé jedné generace kvalifikovaných odborníků a specialistů, kteří se dnes uplatňují v aplikovaných oborech i v základním vědeckém výzkumu, zejména technického a environmentálního charakteru.

Docent Josef Brechler prokazoval vysoce sportovního ducha, který se uplatnil v jeho oblíbených sportech – lyžování a jachtingu. V neposlední řadě je třeba zmínit i jeho obětavý charakter, vlídnost a vstřícnost ke studentům, kolegům na pracovišti i ke všem, s nimiž přicházel do kontaktu. To vše se odehrávalo na pozadí jeho statečného celoživotního boje s těžkou a omezující nemocí.

Poslední rozloučení s docentem Brechlerem se uskuteční v úzkém kruhu
jeho rodiny a blízkých přátel.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK