Zemřel docent Jan Zítko

11. srpna 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 6. srpna 2023 zemřel ve věku 82 let doc. RNDr. Jan Zítko, CSc., matematik a pedagog Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Jan Zítko se narodil v roce 1940 a jeho celoživotní pracovní dráha byla úzce spjata s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Studium matematiky na MFF UK úspěšně ukončil v roce 1962 a po získání titulu kandidáta věd nastoupil v roce 1970 jako odborný asistent na Katedru numerické matematiky MFF UK. Na tomto pracovišti působil i po habilitaci, celkem více než 40 let. Jeho hlavním oborem byla numerická lineární algebra, zejména studium metod pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic a optimalizačních problémů. Kromě sepsání řady odborných vědeckých publikací se pečlivě věnoval také přípravě učebních textů a skript pro své studenty. Příkladem je učební text Úvod do numerické matematiky vydaný u SPN Praha.

Byl oblíbeným, vstřícným a energickým pedagogem. Díky svému osobitému přístupu se mu podařilo nadchnout pro studium numerické matematiky celou řadu studentů. Pod jeho vedením byly obhájeny desítky studentských prací, z nichž některé získaly pro svou vysokou kvalitu odborná ocenění. Úspěšně vedl pět doktorských studentů, z nichž jeden byl vůbec prvním zahraničním doktorandem na KNM a čtyři z nich se i po ukončení studia věnují vědeckému výzkumu. Jan Zítko byl aktivní i mimo oblast pedagogického působení. Dlouhá léta byl členem redakční rady odborného časopisu Aplikace matematiky vydávaného na MÚ AV ČR, vykonával funkci hospodáře KNM či byl členem Rady doktorského studijního programu Vědecko-technické výpočty.

Všichni bývalí kolegové a studenti budou na Jana Zítka vzpomínat jako na člověka pozitivního, vždy aktivního, s hlubokým zájmem o matematiku, nadšeného amatérského hudebníka a milého člověka. Čest jeho památce.

Rozloučení s Janem Zítkem se koná v pátek 18. srpna 2023 od 11 hodin
ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK