Zemřel doc. Zdeněk Hedrlín

26. dubna 2018

Dne 22. dubna 2018 zemřel doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc., docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dlouholetý pracovník Katedry aplikované matematiky.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje,
že dne 22. dubna 2018 zemřel krátce před svými 85. narozeninami

doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.,

docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,
dlouholetý pracovník Katedry aplikované matematiky.

Docent RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc., působil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy přes 60 let. Svým zápalem pro matematiku a řešení konkrétních problémů, zejména v obecné algebře, kombinatorice a jejich aplikacích, svou obětavou a nadšenou prací s kolegy několika generací a se studenty významně ovlivnil vývoj výzkumu v oboru i obsah studia.

Svou vědeckou práci zahajoval Zdeněk Hedrlín v době, kdy teorie struktur, zejména struktur konečného charakteru, prožívala zásadní obrat. Dostala se do středu zájmu předních světových matematiků a otevřely se souvislosti s jinými obory, často nečekané a plodné. U nás to byl především právě on, kdo tento trend zachytil. Svým nadšením pro obor a řešení konkrétních otevřených a nosných problémů přivedl především ke kombinatorice a jejím aplikacím mnoho dalších, kteří potom obor rozvíjeli a rozvíjejí u nás i na řadě světových pracovišť. Ve světové komunitě se stal známým svými výsledky v teorii strukturálních reprezentací (byl u nás mezi prvními, kdo viděli, jakou roli bude hrát teorie kategorií). Mezinárodní úspěch jeho výsledků v této oblasti potvrdila zvaná přednáška na mezinárodním kongresu matematiků v Nice v roce 1969. Později se soustředil na aplikace relačních struktur a vedl velmi úspěšné speciální i mezioborové semináře. Aplikace na chování buněk přinesly jemu a jeho studentům evropský grant.

Odchodem Zdeňka Hedrlína ztrácí MFF UK a celá česká matematická komunita výjimečnou osobnost. Matematice a jejím aplikacím i obětavé práci se studenty a mladšími kolegy zasvětil celý svůj život. Bude nám všem chybět, jak po odborné stránce, tak po stránce lidské, jako nadšený a obětavý přítel a učitel.

Na přání zesnulého proběhne poslední rozloučení v úzkém rodinném kruhu.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2