Vítěz Designer11th ctí matematiku i středověkou symetrii

24. března 2016
Ve středu 22. března 2016 se v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malé Straně sešla desetičlenná porota, aby rozhodla o vítězi soutěže Designer11th pro rotundu sv. Václava.

Soutěž o návrh rozložení dlaždic v rotundě sv. Václava má svého vítěze. V poslední dekádě března o něm v Profesním domě na Malé Straně rozhodla odborná porota. Autorem schématu, podle kterého budou dlaždice v části zrekonstruované rotundy položeny, je doc. Oldřich Semerák.

Ve středu 22. března 2016 se v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malé Straně sešla desetičlenná porota, aby rozhodla o vítězi soutěže Designer11th pro rotundu sv. Václava.

V porotě zasedli odborníci pro oblast památkové péče, architektury, archeologie a výtvarného umění, kteří se také významně podílejí na projektu záchrany svatováclavské rotundy. Odborného hodnocení se ujali dr. Jarmila Čiháková (NPÚ), Martin Müller (NPÚ), architekt Jan Vrána, ak. mal. Tomáš Rafl, dr. Jana Maříková-Kubková (Archeologický ústava AV ČR) a další. Fakultu reprezentovali mimo jiné děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl, proděkan pro matematickou sekci doc. Mirko Rokyta a proděkan pro PRopagaci dr. Martin Vlach.

Po těžkém rozhodování vybrala porota z více jak 30 došlých soutěžních příspěvků 12 autorů vítězný návrh symetrického srdcového dláždění, který vypracoval doc. RNDr. Oldřich Semerák, DrSc., ředitel Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Mezi přihlášenými byla díla pracovníků, studentů i absolventů MFF UK, zastoupeny byly však také práce autorů z řad širší akademické veřejnosti.

Doc. Semerák zaslal přes 20 návrhů možného uspořádání. Porotu zaujal jak matematickým zdůvodněním geometrického rozložení jednotlivých druhů dlaždic, tak souladem s historickými aspekty stavby a s uměleckým slohem.

V průběhu rozhodování o vítězi porota podrobně diskutovala o návrzích Venduly Klimentové z 2. lékařské fakulty UK nebo Zuzany Štauberové z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Pozastavila se i nad matematickou přesností návrhu A007015 vytvořeného Pavlem Kaňkovským z MFF UK.

Originální přístup zvolila také studentka MFF UK Anna Otrubová, která vytvořila počítačový program, s jehož pomocí je možné rozložení dlaždic náhodně generovat. Jako jediná ze zúčastněných také pracovala s možností různé orientace dlaždic.

Zvláštní cenou se porota rozhodla odměnit nejmladšího účastníka soutěže, teprve pětiletého Martina Hlávku, a to za jeho ideový návrh „dlažby číslo 2“.

Podle návrhu doc. Semeráka bude dlažba v části rotundy sv. Václava položena v průběhu dubna 2016 a veřejnost ji poprvé spatří 28. září 2016. Jméno autora vítězného návrhu bude uvedeno v prostorách rotundy, vítěz navíc obdrží cenu v podobě Kleinovy láhve a finanční odměnu.

Soutěž uspořádala a na svých webových stránkách 8. ledna 2016 vyhlásila MFF UK. Účastnit se mohli jak jednotlivci, tak skupiny z řad univerzitní veřejnosti. Ti mohli do soutěže zaslat libovolný počet návrhů. Podmínkou pro přijetí bylo vytvoření návrhu, jenž respektoval rozložení několika původně dochovaných dlaždic.

Více o historii rotundy a projektu její záchrany najdete na www.nase-rotunda.cz.

– OMK –