Vedení MFF UK ke spolupráci s firmou Home Credit

10. října 2019

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy reaguje na nepřesné interpretace a spekulace, které se objevují ve veřejném prostoru a médiích ohledně její spolupráce s firmou Home Credit International a.s.

Vedení MFF UK potvrzuje, že spolupráce fakulty (nikoli celé UK) s touto firmou byla navázána na základě standardních procesů, které vymezuje tzv. partnerský program fakulty, na konci srpna 2019, tedy zhruba měsíc před podpisem celouniverzitní smlouvy.

Podnět ke vstupu společnosti Home Credit International a.s. do partnerského programu fakulty dala skupina finančních matematiků, pro něž je problematika z odborného hlediska zajímavá. Na základě smlouvy měla být rozvíjena výhradně odborná spolupráce. Po delším zvažování vedení fakulty vstup Home Creditu do partnerského programu akceptovalo. Smlouva byla podepsána 29. 8. 2019 a v registru smluv zveřejněna 3. 9. 2019. Home Credit International a.s. se v ní zavázala mimo jiné uhradit vstupní poplatek stanovený pro partnera fakulty ve výši 80 tis. Kč (což je standardní částka daná pravidly programu partnerství s komerčním sektorem a nemá žádný vztah k financování fakulty jako takové, zejména ji nelze považovat za sponzorský příspěvek nebo dar).

Vedení fakulty důrazně upozorňuje, že tato smlouva předcházela podpisu smlouvy uzavřené mezi celou UK a společností Home Credit a má zcela standardní podobu, která vymezuje spolupráci výhradně na odborné a vzdělávací bázi. Dále je nutné upozornit, že ze strany společnosti Home Credit International a.s. nebyla splněna odkládací podmínka smlouvy, tzn. ve stanovené lhůtě 30 dní společnost neuhradila výše citovaný vstupní poplatek. Dle článku V, odst. 2 smlouvy marným uplynutím posledního dne lhůty tato smlouva zanikla.

Vedení MFF UK konstatuje, že se v danou chvíli necítí jakkoliv smluvně vázáno vůči společnosti Home Credit International a.s.

Vedení MFF UK dále konstatuje, že následnou smlouvu uzavřenou Univerzitou Karlovou nevnímá jako závazek fakulty vůči společnosti Home Credit a.s., od této se distancuje a žádným způsobem se nepodílelo na jejích přípravách nebo přípravných jednáních v této věci. Jakýchkoli finančních prostředků, které by mohly z této smlouvy pro fakultu plynout, se zříká.

Konečně se vedení MFF UK cítí povinno reagovat na některé nepřesnosti, jež se objevily v mediálních výstupech na toto téma.

Není pravdou, že by si fakulta zadala samostatnou analýzu společnosti Home Credit International a.s. u neziskové organizace Člověk v tísni. Vedení fakulty však využilo nezávislé hodnocení indexu důvěryhodnosti úvěrování touto organizací, které je široce přístupné, jako podklad při svém rozhodování o fakultní partnerské smlouvě.

Dále není pravdou, že by bylo předem s vedením fakulty dojednáno, že by prostředky z celouniverzitní smlouvy měly plynout mj. ve prospěch MFF UK. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že mezi MFF UK a rektorátem UK neproběhla předběžná jednání o celouniverzitní smlouvě vůbec, ze strany centrálních orgánů Univerzity Karlovy nebylo s fakultou jednáno ani o podobě smlouvy, ani o jejích formálních náležitostech, ani o případném rozdělení takto získaných finančních prostředků.

Za MFF UK

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

děkan


Vydáno 10. října 2019 v 13:55