Učená společnost ocenila dva zástupce Matfyzu

16. května 2022

Učená společnost České republiky dnes na svém XXVIII. valném shromáždění udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, vědeckým novinářům, pedagogům a talentovaným studentům. Za MFF UK se mezi oceněné zařadili profesor Jiří Bičák a student Matěj Doležálek.

Medaile za zásluhy o rozvoj vědy
Numisma honoris Societatis scientiarum Bohemicae

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., je jednou z nejvýraznějších českých osobností na poli astrofyziky a kosmologie, kde se mimo jiné zásadním dílem zasadil o rozvoj výzkumu gravitace a teorie relativity v českém prostředí. Kromě svého působení v Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde založil výzkumnou skupinu zkoumající relativistickou a gravitační fyziku, působil i na mnoha dalších předních pracovištích a publikoval mnoho odborných článků v předních mezinárodních vědeckých časopisech. Vedle svého vědeckého působení je i významnou osobností na poli popularizace vědy. Kromě pořádání odborných konferencí pravidelně přednáší i pro širokou veřejnost, a to nejen na poli svého vědního zaměření, ale i v širších otázkách směřování vědy a hodnocení vědecké práce.

 

Cena Učené společnosti pro vysokoškolské studenty

Matěj Doležálek se ve své práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields věnuje zkoumání univerzální kvadratické formy nad číselnými tělesy. Autor v práci inovativním způsobem využil geometrie kvaternionu nad číselnými tělesy k tomu, aby originálním způsobem dokázal univerzalitu některých kvadratických forem.

 

Učená společnost České republiky byla založena 10. května 1994 z iniciativy Otto Wichterleho a Rudolfa Zahradníka. Sdružuje významné vědce působící na českém území, počet řádných členů nesmí dle stanov přesáhnout číslo sto jedenáct. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Klade důraz na mezioborový dialog a etiku vědeckého konání. Hlásí se k tradici Královské české společnosti nauk. Pořádá přednášky a debaty, uděluje medaile a ceny špičkovým vědcům, pedagogům a talentovaným středoškolským a vysokoškolským studentům. Vyjadřuje se ke společenským otázkám souvisejícím s vědou a vzděláváním, vědecké poznatky a metody poznávání světa se snaží přibližovat veřejnosti.


Podle TZ Učené společnosti ČR, foto Zdeněk Tichý